Grant ar gyfer cartrefi newydd yn y Bryn, Llanelli

335 diwrnod yn ôl

Mae gwaith wedi hen gychwyn ar ddatblygiad tai fforddiadwy newydd yn Llanelli a gafodd grant gwerth £3.1 miliwn.

Bu Cyngor Sir Caerfyrddin yn llwyddiannus yn ei gais am grant Llywodraeth Cymru, a fydd yn helpu i dalu am gostau cynllun â 34 o dai ar dir sy'n agos i ystâd dai Dylan yn y Bryn.

Bydd y datblygiad hwn yn cynnwys 28 o dai dwy ystafell wely a chwech o dai pedair ystafell wely, ac mae'n rhan o ymgyrch y Cyngor i ddarparu 1,000 yn rhagor o dai fforddiadwy ledled y Sir erbyn 2021.

Bydd nodweddion eraill o'r datblygiad yn cynnwys parc newydd ag offer i blant, llyn gwlyptir newydd a rhaglen helaeth o welliannau o ran mynediad, parcio a thirweddu.

Yn ogystal, bydd y cynllun hefyd yn cynnwys cyfraniad o £64,560 tuag at wella'r cyfleusterau addysgol yn Ysgol Bryn Teg ac Ysgol Gyfun Bryngwyn.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai, Cyngor Sir Caerfyrddin: “Dyma flwyddyn gyntaf cynllun Grant Tai Fforddiadwy Llywodraeth Cymru, felly rydym wrth ein bodd i fod wedi sicrhau cyllid ar gyfer datblygiad a fydd o fantais i ddwsinau o deuluoedd yn ardal Llanelli. Mae dyfarnu'r grant yn gydnabyddiaeth addas o ansawdd ac arloesedd y cynllun.

“Bydd y cynllun hwn yn bodloni'r angen am fwy o dai fforddiadwy ond ar yr un pryd, yn rhoi hwb i ddwy ysgol leol a'r gymuned gyfagos yn ei chyfanrwydd.

“Yn ogystal mae'n golygu ein bod ni ar y trywydd iawn i wireddu'r adduned gwnaethom yn ein Hymrwymiad i Dai Fforddiadwy nôl yn 2016 i ddarparu 1,000 yn fwy o dai fforddiadwy o safon uchel yn Sir Gaerfyrddin erbyn 2021. Bellach mae dros 600 o'r tai hyn wedi cael eu darparu sy'n dangos pa mor o ddifrif roeddem am yr ymrwymiad hwnnw a hynny er budd y bobl leol.

“Bydd mwy o gynlluniau tebyg yn cael eu cyhoeddi yn y misoedd nesaf."