Gellir defnyddio credydau amser ar gyfer gwastraff swmpus

343 diwrnod yn ôl

Bellach, gall tenantiaid y Cyngor sy'n gwneud gwaith gwirfoddol yn eu cymunedau ddefnyddio eu credydau amser i gael gwared ar eu heitemau gwastraff swmpus.

Gellir defnyddio wyth credyd amser ar gyfer hyd at dair eitem sydd fel arfer yn costio £25. Mae enghreifftiau o wastraff swmpus yn cynnwys gwelyau, carpedi, oergelloedd, rhewgelloedd a chypyrddau dillad.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn gweithio'n agos gyda Tempo er mwyn hybu ymgysylltu cymunedol drwy ganiatáu i bobl ennill Credydau Amser yn gyfnewid am bob awr o waith gwirfoddol maent yn ei gwneud.

Gallwch wirfoddoli mewn nifer o ffyrdd boed yn helpu i gynnal clwb lleol, cymryd rhan mewn sesiwn codi sbwriel neu hyd yn oed gyrru bws mini ar gyfer grŵp lleol.

Mae pob awr o waith gwirfoddol yn gyfwerth ag un Credyd Amser sydd yn gallu cael ei gadw a'i wario ar amrywiaeth o atyniadau lleol a chenedlaethol gan gynnwys cyfleusterau hamdden, sioeau theatr, parciau thema a mwy.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Davies-Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai: "Rydym yn falch ein bod wedi gallu sicrhau gwasanaeth ychwanegol ar gyfer Credydau Amser fel bod gan holl denantiaid y Cyngor sy'n helpu eu cymunedau ystod ehangach o gyfleoedd i'w gwario. Yn ogystal â helpu i feithrin hyder, mae gwirfoddoli hefyd yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd. Mae ennill Credydau Amser yn galluogi tenantiaid i gymryd rhan mewn gweithgareddau a chael profiadau na fyddai'n bosibl fel arall."

Mae Tempo yn sefydliad annibynnol sydd â rhaglenni ledled y DU ac mae wedi bod yn gweithio gyda Gwasanaethau Tai Sir Gaerfyrddin am y 6 blynedd diwethaf.

Ar hyn o bryd yn Sir Gaerfyrddin, mae 60 o grwpiau ac 1899 o aelodau yn ennill Credydau Amser ac, ar y cyd, maent wedi cyflawni 57,970 awr o waith gwirfoddol, sy'n swm anhygoel.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch communitymatters@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 228888