Galw am wirfoddolwyr i'r afael ag unigrwydd

337 diwrnod yn ôl

Mae Cymdeithas yr Awyrlu Brenhinol yn bwriadu recriwtio gwirfoddolwyr ar draws Sir Gâr ar gyfer ei wasanaeth cyfeillio, sy'n paru gwirfoddolwyr gydag aelodau o gymuned yr Awyrlu sy'n ei chael hi'n anodd o ran teimlo'n unig neu'n ynysig.

Gyda 170,000 o gyn-filwyr yr RAF yn delio â materion ynysu, a 85,000 ohonynt yn ymdopi'n benodol â theimladau o unigrwydd, mae'r gwasanaeth yn ffynhonnell gwerthfawr o gyfeillgarwch i aelodau  teulu yr Awyrlu Brenhinol.

Wrth edrych i recriwtio gwirfoddolwyr o bob cefndir sy'n 18 oed neu'n hŷn, mae Rheolwr Gwirfoddoli'r Gymdeithas, Katharine Lord, yn nodi bod yna rinweddau allweddol y maent yn chwilio amdanynt mewn cyfeillion: “Gall cyfeillion chwarae rôl mor bwysig ym mywyd rhywun. Er nad ydym yn chwilio am un math o berson, gallwn nodi fod cyfaill da yn rhywun sy'n ofalgar ac yn empathetig, sy'n gallu meithrin perthynas â phobl, yn ddibynadwy ac yn wrandäwr da. ”

Mae gwirfoddolwyr yn cefnogi cyfeillion mewn nifer o ffyrdd; megis galw mewn am baned o de, ymchwilio grwpiau cymunedol lleol lle gallai'r cyfeillion gyfarfod â ffrindiau newydd, neu fod ar ddiwedd y ffôn am sgwrs.

Nid yr unigolyn sy'n elwa o'r gwasanaeth yn unig. Mae'r manteision i wirfoddolwyr yn cynnwys dysgu sgiliau newydd, magu hyder, cwrdd â phobl newydd a'r cyfle i roi yn ôl i'w cymuned. Bydd y rhai sy'n cwblhau hyfforddiant yn llwyddiannus hefyd yn ennill cymhwyster Dyfarniad Lefel 1 Dyfarniad AIM mewn Cyfeillio.

Dywedodd Kelly, un o gyfeillion y Gymdeithas: “Mae pawb rydych chi'n eu cyfarfod mor ddiddorol ac mae gan bob un ohonyn nhw atgofion ac egni am yr hyn yr oeddent yn ei wneud. Mae'n wych! ”

Cefnogir yr ymgyrch gan y Cynghorydd David Jenkins, Pencampwr Lluoedd Arfog Sir Gâr, a ddywedodd “Fel cyn aelod o’r Awyrlu Brenhinol, rwy’n falch o hyrwyddo y gwasanaeth cyfeillio yma yn Sir Gâr. Mae’n hanfodol ein bod yn cefnogi y rhai sydd wedi, ac sy’n gwasanaethu o fewn ein Lluoedd Arfog i ymdrin ac ymdopi gydag unigedd cymdeithasol.” 

Mae'r hyfforddiant a roddir i wirfoddolwyr yn gwrs undydd, sy'n cael ei redeg yn lleol, sy'n cwmpasu popeth y mae angen i wirfoddolwyr ei wybod i fod yn gyfaill effeithiol.

I gael rhagor o wybodaeth, chwiliwch am rolau 'cyfaill' ar wefan Cymdeithas yr RAF. Gallwch hefyd ffonio 0800 018 2361 neu anfon e-bost at volunteer@rafa.org.uk