Dweud eich dweud ynghylch rhaglenni gwaith Pwyllgorau Craffu

529 diwrnod yn ôl

Mae Pwyllgorau Craffu Cyngor Sir Caerfyrddin am i bobl ddweud eu dweud ynghylch pa rannau o wasanaethau'r Awdurdod y dylent roi sylw iddynt nesaf.

Mae Pwyllgorau Craffu yn rhan bwysig o'r broses ddemocrataidd.

Mae'r rhan fwyaf o benderfyniadau'r Cyngor yn cael eu gwneud gan y Bwrdd Gweithredol o 10 cynghorydd sir  - mae'r broses Graffu yn rhoi cyfle i'r 64 o gynghorwyr eraill ddylanwadu ar y penderfyniadau hynny a gweithredu fel 'cyfaill beirniadol'.

Hefyd mae gan Bwyllgorau Craffu ran bwysig i'w chwarae i sicrhau bod polisïau'r Cyngor yn adlewyrchu blaenoriaethau presennol, ac i hybu arbedion effeithlonrwydd a gweithio mewn partneriaeth â chyrff allanol.

Gallant edrych yn fanwl ar rai materion a sefydlu is-grwpiau Gorchwyl a Gorffen i ymchwilio'n fwy manwl i bynciau.

Gall y cyhoedd fynychu a gwrando ar drafodaethau unrhyw un o bum Pwyllgor Craffu y Cyngor, sef Polisi ac Adnoddau, Cymunedau, Addysg a Phlant, Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd, a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd.

Gall pobl ofyn am i rai eitemau gael eu cynnwys ar yr agenda a gofyn cwestiynau yn y cyfarfodydd.

Cyn bo hir, bydd pob Pwyllgor Craffu yn llunio blaenraglen waith ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, ac maent yn croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer pynciau.

Dylid anfon awgrymiadau at craffu@sirgar.gov.uk neu Gymorth Craffu, Uned y Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP.

Dweud eich dweud