Panel yn trafod cymorth iechyd meddwl mewn plismona

182 diwrnod yn ôl

Mae aelodau Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi gofyn am sicrwydd o ran defnyddio celloedd yr heddlu ar gyfer pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Roedd y Panel, sy'n gyfrifol am ddwyn Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, i gyfrif, yn trafod adroddiad annibynnol ar blismona ac iechyd meddwl yn ei gyfarfod diweddaraf ym Mhowys.

Mae'r adroddiad, gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi, yn pwysleisio'r baich sydd ar yr heddlu wrth ymdrin â'r rheiny sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Mae Mr Llywelyn wedi siarad yn flaenorol am y baich sy'n cael ei roi ar Heddlu Dyfed-Powys yn benodol.

Dywedodd wrth y Panel mai ei Brif Gwnstabl, Mark Collins, yw'r arweinydd dros Iechyd Meddwl a Phlismona ar gyfer Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu, ac mae'n cyfranogi at ddatblygu deddfwriaeth newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Alun Lloyd Jones, Cadeirydd y Panel, ei fod yn gobeithio y byddai hyn yn golygu mwy o 'leoedd diogel' ar gyfer pobl sydd ag anghenion iechyd meddwl, ac y byddai rhagor o gymorth ar gyfer swyddogion yr heddlu, yr oedd yn cydymdeimlo â nhw gan eu bod yn gorfod ymdrin â phobl a oedd mewn gofid oherwydd eu hiechyd meddwl.

"Roedd celloedd yn 'lleoedd diogel' ond gallant ddod yn lle peryglus i gadw'r bobl hyn. Y gobaith yw y bydd mwy o leoedd diogel ledled ardal Dyfed Powys," dywedodd.

Gellir gweld yr adroddiad llawn fel rhan o bapurau'r agenda ar gyfer cyfarfod dydd Gwener, ar gael i'w ddarllen a'i lawrlwytho drwy fynd i www.panelheddluathroseddudp.cymru