Menyw i dalu bron £400 am ollwng bagiau du mewn lôn

471 diwrnod yn ôl

MAE menyw o Lanelli bron £400 yn dlotach ar ôl iddi anharddu’r lôn y tu allan i’w thŷ drwy waredu sbwriel.

Aeth Gemma West o Borth Tywyn, Llanelli o flaen ei gwell yn llys ynadon Llanelli ddydd Gwener (Chwefror 15, 2019) i bledio’n euog i ddau achos o dorri Adran 46 o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990.

Ym mis Mai, 2018, cafodd swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin adroddiadau am fagiau du oedd wedi eu gollwng yn y lôn y tu ôl i Stryd Burry. Wrth ymchwilio, daethpwyd o hyd i dystiolaeth oedd yn eu cysylltu â West.

Gan mai wythnos casglu bagiau ailgylchu glas oedd hi yn yr ardal yr wythnos honno, cyflwynwyd Hysbysiad Adran 46 i West. Roedd hwn yn dweud bod yn rhaid iddi gadw at wasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu’r cyngor.

Cafodd y cyngor adroddiadau tebyg eto ym mis Medi 2018, lle roedd sbwriel mewn bagiau du yn cael eu cysylltu â chyfeiriad West. Derbyniodd Hysbysiad Cosb Benodedig am dorri gofynion yr Hysbysiad Adran 46 a gafodd rai misoedd ynghynt.

Er gwaethaf y llythyrau’n bygwth achos llys, ni dderbyniwyd taliad ganddi o gwbl.

Yna, ym mis Hydref, daeth swyddogion gorfodi o hyd i fwy na deg bag du o sbwriel y tu ôl i’w chartref, ac eto roeddent yn gallu eu cysylltu â hi.

O flaen y llys, cyfaddefodd y fenyw 34 oed ei bod wedi cyflawni’r ddwy drosedd, ac ni chynigiodd unrhyw esboniad am yr hyn a wnaeth.

Derbyniodd ddirwy o £100, a gorchmynnwyd iddi dalu £243.35 o gostau a £30 o Ordal Dioddefwr.

Dywedodd y Cyng. Philip Hughes, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Orfodaeth: “Roedd yn amlwg nad oedd gan Gemma West fawr o barch at ei chymdogion na’i hamgylchedd, ac er gwaetha’r rhybuddion, fe wnaeth ymddwyn yn anghyfrifol drwy beidio â rhoi ei sbwriel allan i’w gasglu mewn modd priodol. Doedd dim dewis gennym ond dod â’r achos gerbron y llys, i ddangos iddi hi - ac i eraill - na wnawn oddef anharddu’r gymuned yn y modd hwn. Gobeithiaf yn fawr fod hon yn wers sydd wedi cael ei dysgu.”