Gwell gwasanaethau ar gyfer plant ag anableddau

182 diwrnod yn ôl

Mae cynllun newydd ar gyfer darpariaeth ar ôl ysgol ac yn ystod y gwyliau i blant ag anableddau yn Sir Gaerfyrddin wedi cael ei groesawu.

Dywed Sophie Phillips, sy'n fam i un plentyn, y bydd y cyllid yn rhoi cymorth hanfodol i lesiant plant sydd ag anabledd difrifol.

Daw’r cyllid yn dilyn adolygiad y llynedd gan Gyngor Sir Caerfyrddin o’r gwasanaethau presennol. Yn rhan o’r adolygiad sefydlwyd grŵp cydweithio a oedd yn cynnwys swyddogion y cyngor a rhieni plant anabl i symud y gwasanaeth yn ei flaen.

O 1 Ebrill, bydd Ymddiriedolaeth i Ofalwyr, Croesffyrdd Sir Gâr yng ngofal y cynllun gan ddarparu gweithgareddau ar ôl ysgol, ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau ledled y sir gan gynnwys yn Ysgol Heol Goffa ac QE High’s Canolfan Elfed.

Dywedodd Sophie Phillips, a fydd yn defnyddio'r gwasanaeth: “Bydd y gwasanaeth yn rhoi tawelwch meddwl i rieni ac yn rhoi mynediad i blant ag anableddau difrifol at gynlluniau chwarae sy'n darparu ar gyfer eu hanghenion.

Mae hefyd yn eu galluogi i gymysgu â grwpiau cyfoedion mewn amgylchedd sefydlog. Heb wasanaeth fel hwn gallai ein plant fod yn unig a gallent golli'r cyfleoedd y mae plant eraill heb anableddau yn eu cael.  Mae'r gwasanaeth hefyd yn hanfodol o ran rhoi amser rhydd i rieni ei dreulio gyda'u plant eraill."

Bydd teuluoedd yn gallu archebu'n uniongyrchol, ac ni fydd angen asesiad gan y cyngor. Bydd llythyrau sy'n cynnwys rhagor o wybodaeth yn cael eu dosbarthu yn ystod yr wythnosau nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Ar ôl cynnal adolygiad o'n gwasanaethau presennol, rwy'n falch ein bod wedi gallu darparu’r gwasanaeth pwysig hwn. Rydym wedi gweithio'n agos gyda rhieni yn ystod pob cam er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth diogel a dibynadwy sy'n gyson ledled y sir.”

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost at sjbolton@sirgar.gov.uk