Gweithio gyda'r nos ar gwblhau cynllun ffordd Rhydaman

91 diwrnod yn ôl

Mae cynllun gwella ffyrdd i leddfu'r tagfeydd traffig ar Stryd y Gwynt a chyffordd Lôn Tir-y-dail yn Rhydaman bron wedi'i gwblhau.

Mae'r cynllun £2.1miliwn wedi bod ar waith dros y 12 mis diwethaf, a disgwylir iddo orffen ar ddechrau mis Mawrth – ychydig wythnosau y tu ôl i'r amserlen wreiddiol oherwydd y tywydd garw.

Penodwyd y contractwr Alun Griffiths Ltd gan Gyngor Sir Caerfyrddin i adeiladu cylchfan newydd i ddisodli'r goleuadau ar gyffordd Stryd y Gwynt a Lôn Tir-y-dail, a lledu Ffordd William Walker o'r gylchfan newydd i gylchfan maes parcio Lôn Carregaman

Mae pum tŷ teras ac un bloc swyddfeydd wedi'u dymchwel fel rhan o'r cynllun, sydd i'w gwblhau erbyn 8 Mawrth.

Gan ddechrau heno - ddydd Llun 18 Chwefror - bydd gwaith yn cael ei gynnal dros nos am oddeutu pum noson, gan ddibynnu ar y tywydd, wrth i'r timau weithio ar gwblhau'r gwaith.

Bydd cam olaf y gwaith yn golygu cau'r A474 a Lôn Tir-y-dail o 7pm tan 7am. Bydd y lonydd yn cael eu cau bob yn ail wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen.

Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio i Stryd y Gwynt a fydd yn cael ei reoli gan oleuadau traffig a system gonfoi, gan ganiatáu mynediad i fusnesau a thrigolion.

Dywedodd Jane Howells, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus Alun Griffiths Ltd: “Rydym yn hynod ddiolchgar am amynedd a dealltwriaeth y trigolion a'r busnesau yn ystod y cyfnod hwn. Ein nod yw tarfu cyn lleied â phosibl a lleihau unrhyw anghyfleustra lle bo hynny'n bosibl.”

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Rydym wedi buddsoddi'n sylweddol yn y cynllun hwn i wella llif y traffig yn Rhydaman, a oedd yn broblem benodol yn y lleoliad hwn, yn enwedig ar adegau prysur.

“Mae wedi bod yn brosiect adeiladu mawr, ac rydym yn deall yr effaith y mae hyn wedi ei chael ar gymudwyr dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydym yn gwerthfawrogi amynedd a dealltwriaeth pobl, ac yn edrych ymlaen at weld y gwaith yn cael ei gwblhau yn ystod yr wythnosau nesaf.”

Mae'r cyngor wedi cael grantiau gan Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru ar gyfer pob cam o'r cynllun.