Gwaith yn mynd rhagddo i gwblhau darn coll o'r llwybr beicio

176 diwrnod yn ôl

Mae gwaith yn mynd rhagddo er mwyn cwblhau 'darn coll' ar lwybr beicio a cherdded yn ardaloedd Llangennech a Dafen yn Llanelli.

Mae'r llwybr 3.5km a rennir wedi cael ei greu ar hyd yr A4138 rhwng cylchfan Troserch yn Llangennech a chylchfan Heol Llethri yn Nafen er mwyn gwella cysylltiadau rhwng cymunedau ac ar gyfer safleoedd cyflogaeth a hamdden allweddol yn y dref.

Bydd darn terfynol o 600m ar ochr ddeheuol yr A4138 yn cysylltu â'r llwybr o dan yr heol ger Heol Troserch. Disgwylir i'r llwybr sy'n costi £75,000 gael ei gwblhau erbyn Ebrill diolch i gyllid drwy Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru 2018/19.

Nod y cynllun yw annog teithio cynaliadwy a gwella diogelwch ffyrdd yn yr ardal, gan gysylltu cymunedau i sicrhau mynediad hwylus i ysgolion a siopau, a safleoedd cyflogaeth gan gynnwys y rheiny ym Mharc Busnes Porth Llanelli ac Ystâd Ddiwydiannol Dafen, yn ogystal â Gestamp a Calsonic Kansei, dau o gyflogwyr mwyaf y dref.

Yn ogystal, mae'n ffurfio rhan o'r cynllun mwy hirdymor i greu rhwydwaith teithio llesol di-draffig, integredig ledled y dref, gan wella iechyd a llesiant preswylwyr, a hynny fel rhan o ymrwymiad y Cyngor o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru); a chefnogi dyheadau Sir Gaerfyrddin i fod yn un o brif gyrchfannau beicio a cherdded Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Rwy'n hynod o falch fod y cynllun hwn bellach bron wedi'i gwblhau. Ein nod yw gwneud cerdded a beicio yn y dref ac o'i hamgylch yn ddewis arall diogel, deniadol a hygyrch, yn lle defnyddio car.

“Rydym eisiau sicrhau mai ‘teithio llesol’ yw'r dewis mwyaf deniadol ar gyfer teithiau byrrach a, drwy wneud hynny, bydd yn golygu bod mwy o bobl yn gallu profi manteision iechyd cynyddol yn sgil teithio llesol, a fydd yn ei dro yn helpu i leihau allyriadau a helpu ein heconomi i dyfu.”