Gorchymyn newydd i wella'r broses gynllunio ar gyfer datblyg

464 diwrnod yn ôl

Mae gorchymyn cynllunio newydd i roi hwb i Ganol Tref Llanelli wedi cael ei gyflwyno.

Bydd y Gorchymyn Datblygu Lleol yn arwain at broses gynllunio fwy syml a fydd yn ei gwneud yn haws i ddatblygwyr gymryd cyfrifoldeb dros adeiladau neu siopau gwag.

Bwriad y Gorchymyn Datblygu Lleol yw helpu i ddenu buddsoddiad i'r ardal, ac i gefnogi busnesau presennol drwy roi sicrwydd i ddatblygwyr, lleihau'r amser sydd ei angen a lleihau'r costau sy'n gysylltiedig â gwneud cais cynllunio.

Mae'r Gorchymyn yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru sy'n dweud y bydd yn gyfraniad pwysig tuag at adfywio Canol Tref Llanelli.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Gynllunio: “Mae'r Gorchymyn yn caniatáu datblygwyr neu ymgeiswyr i gael Tystysgrif Cydymffurfio gan yr awdurdod cynllunio lleol ac yna Cymeradwyaeth Hysbysiad Cychwyn yn hytrach na gorfod cyflwyno cais cynllunio am newid defnydd. Mae'r broses awdurdodi syml hon yn ei gwneud yn haws i ddatblygwyr fwrw ymlaen â'u cynlluniau yng Nghanol Tref Llanelli.

Gweld siopau gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto yw un o brif flaenoriaethau Tasglu Canol Tref Llanelli, dan arweiniad y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

Nod y Tasglu yw ysgogi twf a buddsoddiad drwy gynorthwyo masnachwyr, rhoi hwb i fusnesau a chynyddu nifer y siopwyr.

Er mwyn cyflwyno cais am orchymyn neu i gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n gwefan