Galw am safleoedd sipsiwn a theithwyr yn Sir Gaerfyrddin

185 diwrnod yn ôl

Gofynnir i dirfeddianwyr a datblygwyr awgrymu ardaloedd o dir a allai fod yn addas ar gyfer safleoedd sipsiwn a theithwyr yn Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cynnal a chyhoeddi Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr sy’n nodi angen nas diwellir ar hyn o bryd am leiniau i sipsiwn a theithwyr yn ardal Llanelli yn unig, a safleoedd i siewmyn teithiol ar draws y sir.

Gall partïon sydd â diddordeb awgrymu safleoedd i’w hystyried o bosibl yn y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) newydd a fydd yn llywio datblygiadau yn Sir Gaerfyrddin tan 2033, fel rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus hwn.

Bydd yr adborth a gesglir yn cael ei ddefnyddio i helpu i ddewis ardaloedd o dir i’w cynnwys – neu fel arall – yn y CDLl Adneuol a gyhoeddir ac yr ymgynghorir arno yn ddiweddarach eleni.

Mae’r gwahoddiad i gyflwyno safleoedd i sipsiwn a theithwyr, yn ogystal â siewmyn, yn agored am gyfnod o 10 wythnos, a bydd yn dod i ben am 2pm ddydd Llun 8 Ebrill.

Gellir dod o hyd i’r ymgynghoriad ar wefan y cyngor.

Hefyd, gallwch gael copïau caled o ganolfannau gwasanaethau cwsmeriaid y cyngor a llyfrgelloedd cyhoeddus, neu ar gais oddi wrth yr Adain Flaengynllunio drwy ffonio 01267 228818 neu e-bostio forward.planning@sirgar.gov.uk.