Trefniadau gwasanaethau bysiau newydd yng ngogledd y Sir

221 diwrnod yn ôl

Mae cyfres o lwybrau bysiau wedi cael eu cyhoeddi yn dilyn newid yn y contractau sydd ar waith yng ngogledd Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cwblhau proses dendro ar ôl i Morris Travel gyhoeddi ei fod yn bwriadu peidio â gweithredu'r llwybrau o amgylch ardaloedd Llanarthne, Crug-y-bar, Carmel, Llandeilo a Llanymddyfri ar ôl 19 Ionawr.

O ganlyniad, mae'r Cyngor wedi cadarnhau ei fod wedi llwyddo i ailsefydlu'r gwasanaethau yn rhannol yn ardaloedd Llandeilo, Llanymddyfri a Llanbedr Pont Steffan, a oedd dan fygythiad.

Cytunwyd ar dendr newydd gyda Morris Travel ar gyfer gwasanaethau yn ardal Llandeilo, felly ychydig iawn o newid fydd i wasanaethau 276, 283 na 284, ond ni fydd gwasanaethau 278 na 279 yn gweithredu ar ddydd Llun mwyach ac ni fydd gwasanaeth 277 yn gweithredu ar ddydd Sadwrn.

Fodd bynnag, bydd effaith hirdymor ar wasanaethau rhwng Llanymddyfri a Llanbedr Pont Steffan gan na chafwyd ymateb i'r tendr ar gyfer y llwybrau hynny.

Er na fydd gwasanaethau uniongyrchol rhwng Llanymddyfri a Llanbedr Pont Steffan, mae'r gwasanaeth Bwcabus presennol wedi cytuno i estyn ei ardal er mwyn darparu gwasanaeth bysiau o ryw fath ym mhob anheddiad, er y bydd hynny ar lai o ddiwrnodau mewn rhai ardaloedd.

Caiff y newidiadau eu gweithredu ar 21 Ionawr 2019. Caiff amserlenni eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor a Traveline Cymru, eu dosbarthu ar y bysiau, a'u dosbarthu drwy wasanaeth llyfrgelloedd teithiol y Cyngor dros yr wythosau nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Yn anffodus bydd y gwasanaeth bws mewn rhai ardaloedd yn cael ei leihau, ond rydym wedi gweithio'n galed i aildrefnu'r llwybrau er mwyn sicrhau y bydd pob anheddiad yn cael mynediad at wasanaeth mewn rhyw ffordd. Rydym yn ffodus bod y gwasanaeth Bwcabus yn gallu helpu yn yr ardaloedd hynny yr effeithir arnynt fwyaf yn sgil y newidiadau, ac yn achos rhai teithwyr mae'n bosibl y bydd Bwcabus yn gwella'u mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus.

“Mae'r Cyngor Sir yn parhau i roi llawer o gymorthdaliadau i'r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardaloedd hyn, ac rydym yn annog preswylwyr y cymunedau hynny sydd heb fynediad at fysiau eraill i barhau i ddefnyddio'r gwasanaethau hyn er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i gael eu darparu.”

Bydd y gwasanaethau'n cael eu hadolygu dros y 12 mis nesaf er mwyn monitro eu defnydd yn fwy manwl.

Os hoffech wneud awgrym a allai helpu i wella'r gwasanaethau, dylech gysylltu â thîm Trafnidiaeth Teithwyr y Cyngor drwy ffonio 01267 228326.

Dyma'r gwasanaeth diwygiedig, a fydd ar waith o 21 Ionawr 2019:

  • Gwasanaeth 276, Llandeilo – Llandybïe – Maes-y-bont – Caerfyrddin: Bydd y gwasanaeth yn parhau i weithredu ar ddydd Mawrth ond ni fydd y bysiau'n mynd drwy Felin-wen.
  • Gwasanaeth 277, Gelli Aur - Llandeilo – Llanfynydd – Caerfyrddin: Bydd y gwasanaeth yn parhau i weithredu ar ddydd Mercher ond ni fydd y bysiau'n mynd drwy Felin-wen. Ni fydd gwasanaeth ar ddydd Sadwrn mwyach.
  • Gwasanaeth 278, Llandeilo – Carmel – Maes-y-bont – Caerfyrddin: Bydd y gwasanaeth yn parhau i weithredu ar ddydd Iau ond ni fydd y bysiau'n mynd drwy Felin-wen. Ni fydd gwasanaeth ar ddydd Llun mwyach.
  • Gwasanaeth 279, Caerfyrddin– Yr Ardd Fotaneg - Llanarthne – Gelli Aur - Llandeilo: Bydd y gwasanaeth yn parhau i weithredu ar ddydd Mawrth, dydd Gwener, dydd Iau a dydd Sadwrn ond ni fydd y bysiau'n mynd drwy Felin-wen. Ni fydd gwasanaeth ar ddydd Llun mwyach.
  • Gwasanaeth 283, Llandeilo – Crug-y-bar – Brechfa – Caerfyrddin: Bydd y gwasanaeth yn parhau i weithredu ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn.
  • Gwasanaeth 284, Llandeilo – Crug-y-bar – Pentregwenlais - Rhydaman: Bydd y gwasanaeth yn parhau i weithredu ar ddydd Gwener.

Ni fydd gwasanaethau 288 na 289 rhwng Llanymddyfri a Llanbedr Pont Steffan yn gweithredu mwyach yn eu ffurf bresennol, a byddant yn cael eu disodli'n rhannol gan y gwasanaethau canlynol:

  • Bydd gwasanaeth 289 yn gweithredu ar ddydd Llun yn unig, o Landeilo i Lanymddyfri drwy Salem, Cwm-du, Talyllychau a Llanwrda. Gall teithwyr ddefnyddio gwasanaeth Bwcabus 689 o Grug-y-bar i gyrraedd Llanbedr Pont Steffan. Bydd y daith i mewn yn cael ei dargyfeirio i gyrraedd Llanymddyfri drwy Heol Newydd a Stryd Cerrig ar gais y teithwyr presennol.
  • Bydd gwasanaeth 687 yn wasanaeth newydd ar ddydd Gwener yn unig, a fydd yn dechrau o Rydcymerau ac yn mynd drwy Lanybydder i Lanbedr Pont Steffan. Bydd gwasanaeth 687 yn rhan o rwydwaith Bwcabus ond ni fydd angen i deithwyr archebu lle ymlaen llaw a byddant yn gallu dal y bws fel y byddent wrth ddefnyddio unrhyw wasanaeth bws arall.
  • Bydd gwasanaeth 689 yn wasanaeth newydd ar ddydd Llun a dydd Iau yn unig, gan fynd rhwng Llanbedr Pont Steffan a Chrug-y-bar, Caio, Dolau Cothi, Pumsaint, Ffarmers a Chwm-ann. Ar ddydd Llun, gall teithwyr ddefnyddio'r gwasanaeth 289 o Grug-y-bar i gyrraedd Llanymddyfri. Bydd gwasanaeth 689 hefyd yn rhan o rwydwaith Bwcabus ond ni fydd angen i deithwyr archebu lle ymlaen llaw a byddant yn gallu dal y bws fel y byddent wrth ddefnyddio unrhyw wasanaeth bws arall.
  • Yn ogystal â'r gwasanaethau hyn, bydd ardaloedd Llanybydder, Rhydcymerau, Crug-y-bar, Dolau Cothi, Pumsaint, Ffarmers a Cham-ann, lle bu'r llwybrau 288 a 289 yn gwasanaethu'n flaenorol, bellach yn cael eu cynnwys yn ardal Bwcabus. Mae hyn yn golygu y gall teithwyr archebu bws ar ddiwrnodau ac amserau nad oeddent i'w cael o'r blaen, os bydd y bws ar gael. Bydd hyn yn gwella opsiynau ar gyfer teithiau yn yr ardaloedd lleol, yn ogystal â'r cysylltiadau â gwasanaethau eraill, yn enwedig â gwasanaeth TrawsCymru T1 i Gaerfyrddin ac i Aberystwyth. I gael rhagor o wybodaeth am wasanaeth Bwcabus ffoniwch ganolfan alwadau Bwcabus: 01239 801604 neu ewch i'r wefan: http://www.bwcabus.info/