Rhan gyntaf cynllun Llwybr Dyffryn Tywi bellach ar agor

604 diwrnod yn ôl

Mae rhan gyntaf cynllun uchelgeisiol Llwybr Dyffryn Tywi bellach ar agor, sef llwybr 16 milltir ar hyd Afon Tywi rhwng Caerfyrddin a Llandeilo.

Mae'r llwybr, sy'n fwy na 750 metr o hyd, yn cysylltu Amgueddfa Caerfyrddin yn Abergwili â Bwlch Bach i Fronun, ac yn ymestyn i Felin-wen. Mae'n cynnig golygfeydd prydferth i feicwyr a cherddwyr, gan gynnwys gerddi a phyllau Palas yr Esgob.

Mae Llwybr Dyffryn Tywi yn un o brosiectau cyfalaf cyffrous Cyngor Sir Caerfyrddin, ac mae wedi cael £128,000 drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Ar ôl iddo gael ei gwblhau, disgwylir i'r prosiect roi hwb o hyd at £2.4 miliwn y flwyddyn i'r economi leol drwy gynyddu twristiaeth a gwariant gan ymwelwyr, sy'n rhan o weledigaeth hirdymor i Sir Gaerfyrddin fod yn Ganolbwynt Beicio Cymru.

Mae cynnydd da yn cael ei wneud ar draws prosiect cyfan Llwybr Dyffryn Tywi - mae gwaith rhagbaratoi wedi'i gwblhau'n ddiweddar yn ardal maes parcio Pysgotwyr Caerfyrddin a'r Cylch, ac mae trafodaethau am dir yn parhau.

Mae gwaith yn parhau ar gyfer cais cynllunio ar y rhan ddwyreiniol.

Cafodd y tir ar gyfer y rhan gyntaf, sy'n dechrau yn Abergwili, ei gaffael drwy gytundeb caniataol â Llywodraeth Cymru.

Roedd hyn yn cynnwys adeiladu llwybr tri metr o led a maes parcio â 25 o leoedd ger Amgueddfa'r Sir, gan ymestyn tua 750 metr cyn iddo ymuno â'r U2183 o Fwlch Bach i Fronun - sef darn o ffordd sydd wedi'i gwella fel rhan o gynllun Llwybr Dyffryn Tywi gan gynnwys arwyddion, arwyneb a marciau ffordd newydd.

Bydd agoriad y rhan gyntaf yn digwydd ar yr un pryd ag y bydd gwaith adnewyddu sylweddol gwerth £1.25 miliwn yn dechrau yn yr amgueddfa a phrosiect Porth Tywi gwerth £2.4 miliwn er mwyn adfer ac adfywio Parc yr Esgob a hen adeiladau allanol y palas er mwyn creu cyfleuster dysgu, canolfan i ymwelwyr a chaffi.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Mae'n wych gweld bod y rhan gyntaf ar agor yn swyddogol a bod pobl yn mwynhau'r hyn sydd wedi bod yn weledigaeth hirdymor i gefnogi dyheadau'r sir o ran beicio a thrafnidiaeth. Bydd Llwybr Dyffryn Tywi yn darparu llwybr 16 milltir oddi ar y ffyrdd, gan roi'r cyfle i bobl deithio mewn ffordd wahanol rhwng Caerfyrddin a Llandeilo. Gan fod cynnydd da yn cael ei wneud, rydym yn llawn cyffro i weld y prosiect yn cael ei ddatblygu ymhellach."

Ychwanegodd y Cynghorydd Emlyn Dole, sef yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio: "Mae gan Lwybr Dyffryn Tywi'r potensial i roi hwb sylweddol i'r economi leol, a bydd ein swyddogion yn ceisio gweithio gyda'r busnesau ar hyd y llwybr er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr hyn a gynigir, gan ddarparu swyddi a chyfleusterau newydd i bobl eu defnyddio a'u mwynhau."

Dywedodd Lesley Griffiths, sef y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: "Rwy'n falch bod y llwybr newydd hwn ar gyfer cerddwyr a beicwyr wedi agor, gan ddarparu cyfle gwych i bobl fynd allan a mwynhau cefn gwlad Sir Gaerfyrddin."