Gwneud cais ar-lein am le mewn ysgol feithrin a chynradd

15 diwrnod yn ôl

Atgoffir rhieni yn Sir Gaerfyrddin bod angen iddynt wneud cais ar-lein am le mewn ysgol ar gyfer eu plentyn.

Ni chaiff plentyn ei dderbyn i ysgol yn awtomatig.  Mae'n rhaid cyflwyno ceisiadau i'r Cyngor Sir erbyn 31 Ionawr. Mae'n rhaid i rieni gyflwyno cais ar-lein i gael lle mewn ysgol feithrin neu gynradd, a rhoddir gwybod iddynt am ganlyniad y ceisiadau cynradd ar 16 Ebrill 2019, ac am y ceisiadau meithrin ym mis Hydref 2019.

Os ganed plentyn rhwng 1 Medi 2015 a 31 Awst 2016, gallai ddechrau ysgol llawn amser ym mis Medi 2019 neu ym mis Ionawr/Ebrill 2020.

Gallai plentyn a anwyd rhwng 1 Medi 2016 a 31 Awst 2017 ddechrau ysgol rhan amser ym mis Ionawr, Ebrill neu fis Medi 2020.

Gellir cyflwyno cais trwy fynd yma

Gellir cyflwyno ceisiadau hefyd drwy ddefnyddio ffôn neu lechen, neu gall pobl nad oes ganddynt fynediad i'r rhyngrwyd gysylltu â'u hysgol leol a fydd yn hapus i'w helpu, neu ymweld â'u llyfrgell leol i ddefnyddio'r cyfrifiaduron sydd ar gael yno.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg: "Er bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i ddymuniadau'r rhieni bob tro, ni ellir gwarantu lle ar gyfer unrhyw blentyn yn yr ysgol o'u dewis. Fodd bynnag, mae'n hanfodol bod yr holl geisiadau yn cael eu cyflwyno cyn y dyddiad cau er mwyn ystyried eu dymuniadau. Rwy'n annog rhieni i gyflwyno eu ceisiadau ar-lein am le mewn ysgolion meithrin ac ysgolion cynradd cyn y dyddiad cau er mwyn sicrhau bod eu dymuniadau'n cael eu hystyried pan fydd y llefydd mewn ysgolion yn cael eu dyrannu."