Ail Wobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin

32 diwrnod yn ôl

Bydd y rheiny sy'n cyfoethogi ein bywydau drwy gerddoriaeth, y celfyddydau a llenyddiaeth yn cael eu cydnabod yn ail Wobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin.

Nod y gwobrau, a gynhelir ac a gefnogir gan Gyngor Sir Caerfyrddin, yw dathlu rhagoriaeth ym maes diwylliant a'r celfyddydau, ac arddangos ein cyflawniadau diwylliannol ym mhob rhan o'r sir.

Cynhelir y gwobrau ym mis Ebrill a byddant yn tynnu sylw at bwysigrwydd diwylliant yn ein rhanbarth.

Maent yn agored i unrhyw un sy'n byw neu’n gweithio yn Sir Gaerfyrddin, neu sy’n hanu o’r sir, a wnaeth gyfraniad sylweddol i ddiwylliant Sir Gaerfyrddin yn ystod 2018. Bydd unigolion, grwpiau a sefydliadau yn cael eu hystyried ar gyfer gwobrau mewn amrywiaeth o gategorïau gyda'r nod o hoelio sylw ar bob agwedd ar ddiwylliant yn Sir Gaerfyrddin.

Syniad y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yw'r gwobrau.

“Rydym yn ffodus o fod â threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog yma yn Sir Gaerfyrddin lle mae llawer o artistiaid nodedig, mawrion llenyddol a sêr y llwyfan a'r sgrin yn parhau i'n hysbrydoli heddiw," meddai.

“Wrth gynnal y gwobrau hyn, rydym am ddathlu'r rheiny sy'n cyfoethogi ein bywydau ac yn bywiogi'r sir wych hon heddiw.

"Mae hyn yn dilyn llwyddiant ysgubol ein dathliad cyntaf y llynedd, ac yn ffordd o gydnabod ein pobl ddawnus a mwynhau eu doniau."

Mae chwe chategori yn agored ar gyfer enwebiadau. Dyma nhw:

 

Rhagoriaeth yn y Celfyddydau Perfformio

Cydnabod perfformiwr neu grŵp o berfformwyr neu sefydliad sydd wedi gwneud argraff arbennig yn ystod 2018. Gall hyn gynnwys theatr, dawns, iaith lafar, a chomedi (ond nid yw'n gyfyngedig i hynny)

 

Rhagoriaeth yn y Celfyddydau Gweledol a Chrefftau

Cydnabod unigolyn, grŵp neu sefydliad sy'n gweithio ym maes y celfyddydau gweledol, dylunio, ffotograffiaeth neu grefftau y mae eu gwaith wedi gadael argraff a fydd yn para yn ystod 2018

 

Rhagoriaeth yn y Cyfryngau Creadigol

Cydnabod cyflawniadau unigolyn, grŵp neu sefydliad yn y cyfryngau creadigol yn ystod 2018. Gallai hyn gynnwys ffilm, animeiddio, dylunio graffeg, dylunio gemau, a chelf ddigidol (ond nid yw'n gyfyngedig i hynny)

 

Rhagoriaeth mewn Llenyddiaeth

Cydnabod unigolyn, grŵp neu sefydliad rhagorol sy'n gweithio ym maes ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth, rhyddiaith neu farddoniaeth a wnaeth argraff arbennig yn ystod 2018

 

Rhagoriaeth mewn Treftadaeth

Cydnabod rhagoriaeth gan unigolyn, grŵp neu sefydliad sydd wedi codi proffil neu wedi dathlu hanes a threftadaeth Sir Gaerfyrddin yn ystod 2018

 

Rhagoriaeth mewn Cerddoriaeth

Cydnabod cyflawniadau unigolyn, grŵp neu sefydliad ym maes cerddoriaeth yn ystod 2018. Gall hyn gynnwys cerddorion, cantorion, arweinwyr a chyfansoddwyr (ond nid yw’n gyfyngedig i hynny)

 

Bydd y beirniaid yn dewis enillydd dwy wobr arbennig:

 

Talent Ifanc

Unigolyn neu grŵp, o dan 25 oed, sy'n gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth, sy'n dangos gwir botensial a thalent yn gymharol ifanc

 

Cyfraniad Eithriadol i Ddiwylliant

Mae'r wobr hon ar gyfer rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'r celfyddydau a diwylliant yn Sir Gaerfyrddin dros gyfnod hir.

 

Cyflwynir y gwobrau mewn seremoni yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli, ddydd Gwener 5 Ebrill.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Sul, 24 Chwefror am 11.59pm.

Bydd panel beirniadu yn llunio rhestr fer o blith yr enwebiadau, cyn dewis tri enillydd ym mhob categori.

Enwebwch

Gallwch enwebu unigolyn, grŵp neu sefydliad ar-lein neu galwch yn eich llyfrgell leol neu un o ganolfannau Hwb y Cyngor yn Llanelli a Rhydaman i gael cymorth â'r cais ar-lein.