Ymrwymiad i Bentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli

259 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cadarnhau ei ymrwymiad llwyr i ddarparu'r Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant cyffrous ac arloesol yn Llynnoedd Delta, ond bydd bellach yn mynd ati i gyflawni'r cynllun ei hun, gan ddirwyn i ben Gytundeb Cydweithio ffurfiol â Sterling Health Securities Holdings.

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd yn parhau i weithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Abertawe i gyflawni'r cynllun.

Bydd y Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant yn Llynnoedd Delta yn cynnwys Sefydliad Gwyddor Bywyd, Canolfan Iechyd Cymuned, Canolfan Addysg Llesiant, Canolfan Darpariaeth Glinigol a chanolfan hamdden newydd o'r radd flaenaf, yn ogystal â llety byw â chymorth, cartref nyrsio, lle i fusnesau a gwesty llesiant.

Mae'r gwaith paratoi ar y safle yn mynd rhagddo ac mae cais cynllunio ar gyfer y cynllun eisoes wedi'i gyflwyno.

Yn gynharach yr wythnos hon roedd Bwrdd Gweithredol y Cyngor wedi cymeradwyo mewn egwyddor y cynlluniau busnes ar gyfer y Pentref, yn amodol ar adolygiad cyfreithiol annibynnol allanol a gomisiynwyd er mwyn rhoi sicrwydd i'r cyhoedd a rhanddeiliaid bod yr holl brosesau cyfreithiol priodol wedi cael eu dilyn yn gywir.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole: “Yn syml iawn nod y Cytundeb Cydweithio oedd cydweithio i ddatblygu'r agweddau amrywiol ar brosiect Llynnoedd Delta a llunio Cytundeb Datblygu er mwyn ei gyflawni. Ni chytunwyd ar y Cytundeb Datblygu ac mae'r Cyngor Sir wedi dod i'r casgliad y bydd modd cyflawni'r prosiect yn well mewn ffordd arall.  

“Nid oes arian cyhoeddus wedi'i ymrwymo i'r partneriaid, nid oes cwmnïau wedi'u sefydlu, nid oes cyfranddaliadau wedi'u dyrannu ac nid oes Cyfarwyddwyr wedi'u penodi.  Nid oes unrhyw rwymedigaeth ar y Cyngor Sir o gwbl ar hyn o bryd.”

Ychwanegodd Mark James, Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae'r Cyngor a'i bartneriaid yn parhau'n gwbl ymrwymedig i ddatblygu'r Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant.  Bydd y Cyngor nawr yn mynd ati i gwblhau'r cynllun busnes i ddatblygu'r Pentref gyda phartneriaid allweddol gan gynnwys Bwrdd Iechyd Hywel Dda a'r ddwy brifysgol.”