Rhoi sêl bendith i ddatblygiad tai fforddiadwy newydd

188 diwrnod yn ôl

Cyn hir bydd dwsinau o deuluoedd yn elwa ar ddatblygiad tai fforddiadwy newydd yn Llanelli.

Mae'r Pwyllgor Cynllunio yng Nghyngor Sir Caerfyrddin wedi rhoi sêl bendith i gynllun i adeiladu 34 o dai ar dir gerllaw ystâd dai Dylan yn y Bryn. 

Bydd y datblygiad yn cynnwys 28 o dai dwy ystafell wely a chwech o dai pedair ystafell wely, ac mae'n rhan o ymgyrch y Cyngor i ddarparu 1,000 yn rhagor o dai fforddiadwy ledled y Sir erbyn 2021.

Mae'r cynlluniau hefyd yn cynnwys rhaglen gynhwysfawr er mwyn gwella mynediad, y sefyllfa barcio a'r dirwedd, ynghyd â strategaeth ddraeniau fanwl i waredu dŵr ffo arwyneb.

Bydd pwll gwlyptir newydd yn cael ei greu gerllaw, yn ogystal â pharc newydd gyda chyfarpar chwarae i blant.

Dan arweiniad y Cyngor, mae'r cynlluniau hefyd yn cynnwys cyfraniad o £64,560 tuag at wella'r cyfleusterau addysgol yn Ysgol Bryn Teg ac Ysgol Bryngwyn.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai, Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae hwn yn gynllun gwych a fydd o gymorth pellach i ddiwallu'r angen am dai fforddiadwy ledled y Sir, gan ddarparu gwell cyfleusterau addysgol ar gyfer ysgolion cyfagos, ardaloedd wedi'u tirweddu at ddibenion hamdden, a chyfarpar chwarae i blant.

“Mae dadansoddiad a wnaed gan arbenigwyr hefyd wedi dangos y bydd y cynllun yn cyd-fynd â chymeriad yr ardal, ac na fydd yn cael effaith andwyol ar lif traffig.

“Yn 2016 gwnaethon lansio ein Hymrwymiad i Dai Fforddiadwy gwerth miliynau o bunnoedd er mwyn darparu mwy o dai o ansawdd uchel am gost isel ledled Sir Gâr. Rydym bellach wedi croesi'r marc hanner ffordd yn ein hymgyrch i ddarparu 1,000 yn rhagor o dai fforddiadwy erbyn 2021, sy'n dangos cymaint yr ydym yn cymryd yr ymrwymiad yma o ddifri.”

Disgwylir y bydd cynigion ar gyfer cynlluniau ychwanegol i ddarparu hyd yn oed yn rhagor o dai fforddiadwy yn cael eu cyhoeddi yn y Flwyddyn Newydd.