Pobl ifanc yn trawsnewid Cronlyn yn Ardd Tylwyth Teg

354 diwrnod yn ôl

Mae grŵp o bobl ifanc wedi treulio'r pedwar mis diwethaf yn gwirfoddoli er mwyn trawsnewid y llecyn o amgylch y cronlyn yn ardal Tanerdy, Caerfyrddin.

Mae hyd at 20 o bobl ifanc wedi troi'r ardal yn Ardd Tylwyth Teg yn arbennig ar gyfer pobl ifanc y gymuned.

Ers mis Medi, mae'r bobl ifanc sy’n mynychu sesiynau gweithgareddau yn y Cronlyn a'r ystafell ddosbarth yng Nghanolfan Hyfforddiant Rathbone, wedi bod yn clirio gordyfiant ar lwybrau ac o amgylch y cronlyn yn ogystal â glanhau a phaentio'r bontydd.

Hyd yn hyn, mae hyd at 30 o ddrysau tylwyth teg unigryw wedi'u creu a'u gosod o amgylch y cronlyn, yn ogystal ag arwyddion dwyieithog.

Bwriedir i'r prosiect, sydd wedi cael ei drefnu gan Dîm Ôl-16 Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid Cyngor Sir Caerfyrddin barhau yn y Gwanwyn ac mae cynlluniau i ychwanegu at yr Ardd Tylwyth Teg yn ogystal â chreu bocsys adar, bocsys ystlumod, tai pryfed a meinciau picnic.

Bydd pawb sydd wedi cymryd rhan yn cael tystysgrif am eu cyflawniadau er mwyn helpu eu gobeithion o ran cael gwaith yn y dyfodol.

Mae'r holl bobl ifanc wedi gwirfoddoli eu hamser sbâr i gymryd rhan mewn gweithgareddau dinasyddiaeth weithgar sydd wedi cael effaith fawr o ran datblygu sgiliau, eu hunan-barch a'u hyder gan wneud iddyn nhw deimlo'n rhan o'u cymdeithas.

Mae Nia Meredith, sy'n 18 oed ac o Gaerfyrddin, wedi bod ynghlwm wrth y prosiect ers y dechrau.

Dywedodd: “Mae'r prosiect wedi bod yn hwyl ac mae wedi bod yn dda cwrdd â phobl newydd. Rwy' wedi bod yn rhoi cynnig ar bethau newydd ac wedi dysgu llawer."

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Carwn longyfarch y grŵp hwn o bobl ifanc am eu holl waith caled ac am roi o'u hamser i wirfoddoli ac i drawsnewid yr ardal, yn benodol er budd y bobl ifancach yn y gymuned. Rwy'n siŵr bod y profiad hwn wedi bod yn un gwerthfawr iddyn nhw a'u bod nhw wedi gallu dysgu sgiliau newydd yn y broses."

Mae Jewsons yng Nghaerfyrddin wedi cefnogi'r prosiect drwy roi pren ar gyfer meinciau. Bydd y grŵp yn gweithio ar rain yn rhan nesaf y prosiect.

Bellach, mae'r grŵp yn chwilio am gyfraniadau o oleuadau tylwyth teg solar er mwyn gwneud yr ardal yn fwy hudolus. Os oes unrhyw fusnesau sy'n gallu helpu, cysylltwch â Katie Morgan drwy ffonio 07825402507 neu drwy e-bostio kmorgan@sirgar.gov.uk