Peidiwch â bwydo eich bag du y Nadolig hwn

243 diwrnod yn ôl

Peidiwch â bwydo eich bag du y Nadolig hwn - dyma'r neges i breswylwyr Sir Gaerfyrddin gan dîm ailgylchu'r Cyngor dros gyfnod yr Ŵyl.

Rydym yn prynu, yn bwyta ac yn gwastraffu llawer mwy o fwyd ar yr adeg hon o'r flwyddyn felly mae'n bwysicach nag erioed ein bod yn ailgylchu cymaint ohono ag y bo modd.

Dengys ffigurau bod aelwydydd y DU yn taflu 7.3 miliwn o dunelli o fwyd i'r bin bob blwyddyn. Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn darparu biniau bwyd gwyrdd i breswylwyr, a gaiff eu gwagio bob wythnos a chaiff yr holl wastraff bwyd ei droi'n gompost.

Fodd bynnag, dangosodd dadansoddiad o fagiau du a gynhaliwyd gan y Cyngor y llynedd fod cymaint â chwarter o'n bagiau du yn dal i gynnwys gwastraff bwyd a gellid bod wedi osgoi bron i dri chwarter ohono, a bod bron i hanner ohono yn dal i fod yn ei ddeunydd pecynnu.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Os oes gennych wastraff bwyd, fel sy'n wir yn achos y rhan fwyaf ohonom, dylech roi popeth, hyd yn oed hen fagiau te, yn eich bin bwyd yn hytrach nag yn eich bagiau du gan ei bod yn bwysig nad yw'n mynd i gladdfeydd sbwriel. Ar yr adeg hon o'r flwyddyn pan fydd gennym fwy o wastraff bwyd nag arfer, mae hi hyd yn oed yn bwysicach ein bod yn ei ailgylchu gan ddefnyddio ein biniau bwyd.

“Mae yna lawer o ryseitiau hyfryd ar gyfer gwneud y mwyaf o'ch bwyd dros y Nadolig a defnyddio unrhyw fwyd sydd dros ben ar wefan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff.

“Cofiwch, prynwch y bwyd sydd ei angen arnoch yn unig; bwytwch y bwyd yr ydych yn ei brynu; ac ailgylchwch y bwyd na allwch ei fwyta.”

Caiff preswylwyr eu hatgoffa hefyd bod yna newidiadau i'r trefniadau casglu biniau dros gyfnod y Nadolig.