Nodyn atgoffa brys ynghylch ceisiadau am gludiant i’r ysgol

12 diwrnod yn ôl

Mae rhieni sydd â phlant a fydd yn dechrau yn yr ysgol uwchradd ym mis Medi ac sy’n credu y gall fod ganddynt hawl i gael cludiant am ddim yn cael eu hannog i wneud cais ar unwaith.

Mae nifer y ceisiadau sydd wedi dod i law yn is na’r disgwyl, yn enwedig o ran y rheiny sy’n mynd i ysgolion y tu allan i Sir Gaerfyrddin, megis ysgolion Bro Pedr, Bro Teifi, y Preseli a Gŵyr.

Gallai unrhyw un sy’n ei gadael yn rhy hwyr gael bod y bws sydd agosaf at eu cartref eisoes yn llawn ac y bydd yn rhaid iddynt wneud eu trefniadau eu hunain i ddal bws ymhellach i ffwrdd o’u cyfeiriad neu hyd yn oed aros o bosibl tra bod lleoedd ychwanegol yn cael eu trefnu, a all gymryd wythnosau; neu os bydd eu cais yn cael ei wrthod a’u bod am fynd drwy’r broses atgyfeirio, efallai na phenderfynir yn ei gylch cyn dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le yw 21 Rhagfyr.

I gael rhagor o wybodaeth am bolisi’r cyngor ynghylch cludiant o’r cartref i’r ysgol ac i wneud cais, ewch i