Lansio mentrau newydd i fynd i'r afael â sbwriel

190 diwrnod yn ôl

Mae mentrau newydd yn cael eu cyflwyno i annog preswylwyr i gael gwared ar eu sbwriel mewn modd cyfrifol.

Mae arwyddion wedi cael eu gosod ar finiau sbwriel ledled y Sir yn ogystal â negeseuon newydd ar y palmentydd yng nghanol tref Llanelli fel rhan o ymgyrch 'Cymoni eich Cymuned' Cyngor Sir Caerfyrddin.

Caiff y negeseuon newydd ar y palmentydd eu gwneud trwy ddefnyddio golchydd dan wasgedd ar stensil i greu dau raddliw gwahanol, er mwyn annog preswylwyr i waredu eu sbwriel yn y modd cywir.

Mae dros 2,000 o finiau sbwriel ledled y Sir, ac mae'r stensil yn annog pobl i'w defnyddio, tra bod yr arwyddion ar y biniau'n nodi eu diben, sef gwaredu sbwriel a baw cŵn wedi'i roi mewn bag yn unig.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am yr Amgylchedd: "Yn anffodus mae camddefnyddio biniau sbwriel yn achosi llawer o broblemau. Dim ond sbwriel cyffredinol a baw cŵn wedi'i roi mewn bag y dylid ei roi mewn biniau sbwriel.
"Mae ein harwyddion newydd wedi cael effaith gadarnhaol hyd yn hyn ac rydym yn gobeithio y bydd preswylwyr yn parhau i fod yn feddylgar wrth waredu eu sbwriel."

Ni ddylid rhoi gwastraff y cartref na gwastraff busnes mewn biniau sbwriel. Mae dyletswydd ar yr holl fusnesau i gadw eu gwastraff yn ddiogel a'i waredu neu ei ailgylchu drwy ddefnyddio contractwr gwastraff trwyddedig.

Gwrandewch ar Radio Sir Gâr ar 19 Rhagfyr i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gellir ei wneud i sicrhau bod Sir Gaerfyrddin yn daclus heb sbwriel.

Os byddwch yn gweld rhywun yn gollwng sbwriel, gallwch roi gwybod amdano ar-lein