Dyddiad cau yn agosáu ar gyfer ceisiadau derbyn i ysgolion

2 diwrnod yn ôl

Caiff rhieni plant sy'n mynd i'r ysgol uwchradd flwyddyn nesaf eu hatgoffa bod angen iddynt wneud cais ar-lein erbyn 21 Rhagfyr.

Mae tua 2,000 o ddisgyblion yn Sir Gaerfyrddin yn trosglwyddo i ysgol uwchradd fis Medi nesaf.

Mae tua 75% o'u rhieni eisoes wedi gwneud cais am le eu plentyn; fodd bynnag, mae dal angen gwneud ceisiadau ar gyfer tua 500 o blant gydag ond ychydig wythnosau i fynd tan y dyddiad cau.

Ni fydd unrhyw blentyn yn cael ei drosglwyddo'n awtomatig, rhaid cyflwyno'r ceisiadau i'r Cyngor Sir erbyn 21 Rhagfyr, a rhoddir gwybod i'r rhieni am y canlyniad ar 1 Mawrth.

Yn awr caiff rhieni sydd heb wneud hynny eisoes eu hannog yn gryf i gwblhau'r ffurflen gais ar-lein cyn gynted â phosibl.

Gellir cyflwyno cais trwy fynd yma

Gellir cyflwyno ceisiadau hefyd drwy ddefnyddio ffôn neu lechen, neu gall pobl nad oes ganddynt fynediad i'r rhyngrwyd gysylltu â'u hysgol leol a fydd yn hapus i'w helpu, neu ymweld â'u llyfrgell leol i ddefnyddio'r cyfrifiaduron sydd ar gael yno.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg: "Mae'n hanfodol bod ceisiadau'n cael eu cyflwyno cyn y dyddiad cau er mwyn i ddymuniadau'r rhiant a'r plentyn gael eu hystyried.

“Ni allwn warantu y bydd eich plentyn yn cael lle yn yr ysgol o'i ddewis; fodd bynnag, rydym yn ceisio bodloni eich dymuniadau pryd bynnag y gallwn, felly gofynnwn i chi sicrhau eich bod yn cyflwyno eich ceisiadau mewn da bryd er mwyn i ni allu gwneud hyn wrth ddyrannu lleoedd mewn ysgolion.”