Cwmni datblygu tai newydd yn galw ar gontractwyr

262 diwrnod yn ôl

Mae Cartrefi Croeso, cwmni tai lleol Cyngor Sir Caerfyrddin, yn galw ar ymgynghorwyr a chontractwyr eiddo ac adeiladu i ymuno â’i gofrestr o bartneriaid cymeradwy.

Bydd cannoedd o dai fforddiadwy yn cael eu hadeiladu ledled de-orllewin Cymru dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, er mwyn ateb y galw am ddewisiadau rhentu a pherchenogaeth am bris isel.

Mae Cartrefi Croeso, a ffurfiwyd gan y cyngor y llynedd, wedi ymrwymo i gefnogi’r diwydiant adeiladu lleol, gan gryfhau’r gweithlu presennol yn ogystal â chynnig cyfleoedd ar gyfer swyddi, hyfforddiant a phrentisiaethau newydd.

Mae’n bwriadu penodi partneriaid a chwmnïau i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys cynghorwyr cynllunio a datblygu; ymgynghorwyr dylunio; ymgynghorwyr costau a syrfewyr meintiau; rheolwyr prosiectau ac asiantiaid cyflogwyr; peirianwyr eiddo; a chontractwyr adeiladu sy’n gallu cyflawni prosiectau gwerth £500,000 a drosodd.

Mae gweithgareddau Cartrefi Croeso yn canolbwyntio ar ardal Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sy’n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe, ac yn ddelfrydol bydd y partneriaid wedi’u lleoli yn yr ardaloedd hyn, neu bydd ganddynt ddiddordeb sylweddol yn yr ardaloedd hyn. 

Dywedodd Robin Staines, y Rheolwr-gyfarwyddwr: “Rydym yn edrych ymlaen at glywed oddi wrth amrywiaeth o sefydliadau sydd am gydweithio â ni dros yr ychydig flynyddoedd nesaf i adeiladu a darparu cannoedd o dai fforddiadwy o safon dda.

“Bydd angen i’r partneriaid ddangos ymagwedd gadarnhaol tuag at gyfrifoldeb cymdeithasol, safon a’r amgylchedd, yn ogystal â meddu ar arbenigedd technegol, trefniadaeth a gallu perthnasol, ynghyd â sefydlogrwydd ariannol.” 

I gael rhagor o wybodaeth, ac i lawrlwytho holiadur ymgeisio, ewch i’r wefan, www.cartreficroeso.cymru.

Dylid dychwelyd yr holiadur i info@cartreficroeso.cymru. Mae’r gofrestr ar agor ar gyfer ceisiadau tan 12pm ddydd Gwener 14 Rhagfyr.