Bridiwr cŵn anghyfreithlon yn talu pris mawr

349 diwrnod yn ôl

Mae bridiwr cŵn anghyfreithlon wedi cael dedfryd ohiriedig o garchar a gorchmynnwyd iddo dalu dros £200,000 ar ôl gwerthu cŵn bach sâl â phapurau milfeddygol a phedigri ffug.

Cafodd Dylan Huw Thomas o New Inn, Llandeilo, ei ddal gan dîm Safonau Masnach Cyngor Sir Caerfyrddin yn rhedeg busnes bridio cŵn twyllodrus a chynhaliodd y tîm ymchwiliad hir dros nifer o flynyddoedd i ddod ag ef o flaen ei well.

Camarweiniodd Thomas, 59 oed, ei gwsmeriaid yn fwriadol, gan werthu cŵn bach ledled y wlad. Roedd rhai o'r cŵn bach yn ddifrifol sâl ac angen triniaeth filfeddygol ar unwaith, gan gynnwys un Labrador siocled y bu'n rhaid ei ddifa.

Honnodd ei fod yn fridiwr cofrestredig pan nad oedd hynny'n wir, difwynodd ddogfennau llinach a chardiau milfeddygol i guddio'i ôl, ac yn aml cuddiodd y tu ôl i hunaniaeth ffug.

Cysylltodd sawl un o gwsmeriaid Thomas â'r awdurdod lleol ar ôl dechrau pryderu ynghylch lles y cŵn bach yr oeddent wedi eu prynu oddi wrtho, neu ynghylch y gwaith papur a ddaeth gyda hwy.

Mae cwsmeriaid yn dweud y byddai'n ymddangos yn nerfus neu'n llechwraidd gan osgoi eu cwestiynau.

Yn aml byddai'r hysbysebion yn nodi bod y cŵn bach wedi cael eu magu gartref ymysg y teulu a phlant, ond mewn gwirionedd mae wedi bod yn anodd iawn cael gwybod yn union o ble mae'r cŵn bach wedi dod.

Byddai'n teithio i'w gwsmeriaid gyda'r cŵn bach gan ddweud ei fod yn digwydd bod yn eu hardal, a phe gofynnid iddo lle roedd mam y cŵn bach byddai'n dweud ei bod yn anhwylus.

Yn dilyn ymchwiliad y tîm Safonau Masnach, ac yn wyneb y dystiolaeth sylweddol, plediodd Thomas yn euog i 14 trosedd ar wahân o dan Ddeddf Twyll 2006 a Deddf Ffugiadau a Drwgfathu 1981.

Cafodd ei ddedfrydu yn Llys y Goron Abertawe ddydd Iau (20 Rhagfyr, 2018) lle rhoddodd Ei Anrhydedd Barnwr Geraint Walters ddedfryd o 12 mis yn y carchar iddo, wedi'i hatal am ddwy flynedd, a gorchymynnodd iddo dalu £215,000 o dan y Ddeddf Enillion Troseddau.

Wrth ddedfrydu Thomas, dywedodd wrtho: “Aethoch chi ati i ddechrau'r busnes hwn gyda llygaid agored pan oedd ffermio'n anodd. Arian hawdd - roeddech chi'n twyllo pobl roeddech chi'n delio â nhw.”

Canmolodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiogelu'r Cyhoedd, y tîm Safonau Masnach am ei ymchwiliad trylwyr a helpodd i ddod â Thomas o flaen ei well, a dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai'r achos hwn yn atal bridwyr anghyfreithlon eraill.

“Camarweiniodd Dylan Huw Thomas ei gwsmeriaid yn fwriadol a gwnaeth lawer o arian drwy werthu cŵn bach heb ddogfennau ac archwiliadau lles priodol," meddai.

“Mae hon yn drosedd ddifrifol sydd â chanlyniadau difrifol, ac rydym yn falch ein bod wedi gallu dod ag ef gerbron y llys a gweld y ddedfryd hon yn cael ei rhoi.”

Ychwanegodd: “Dylai hyn fod yn wers i unrhyw un sy'n bridio cŵn – ni chaiff bridio a gwerthu heb drwyddedau a dogfennau priodol a heb ystyried lles a llesiant y cŵn bach a'u mamau ei oddef.”

Mae'r Cyngor wedi annog pobl i sicrhau eu bod yn cynnal gwiriadau priodol cyn prynu ci bach sy'n cael ei hysbysebu ar werth er mwyn osgoi ariannu'r fasnach bridio cŵn anghyfreithlon.

Ei gyngor yw y dylai pobl weld y fam a'r ci bach gyda'i gilydd yn y man bridio, gwirio'r dogfennau'n drylwyr, a gwneud ymholiadau hefyd gyda milfeddygon ac awdurdodau lleol.