Sicrwydd ynghylch cyhoeddiad Allied Healthcare

27 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi rhoi cynlluniau wrth gefn ar waith i barhau i ddarparu gofal a chyflogaeth i'r rheiny yr effeithir arnynt gan gyhoeddiad Allied Healthcare ddydd Gwener ynghylch trosglwyddo ei gontractau.

Mae Allied Healthcare yn darparu amrywiaeth o wasanaethau gofal i bobl mewn angen, ac mae'n cael ei gomisiynu gan yr awdurdod lleol i ddarparu gwasanaethau gofal cartref i 120 o gleientiaid yn Sir Gaerfyrddin.

Cyhoeddodd y cwmni yn gynharach eleni ei fod yn wynebu anawsterau ariannol a cheisiodd wneud trefniant gwirfoddol ar ran cwmni â'i gredydwyr.

Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi rhoi cynlluniau wrth gefn cynnar ar waith, sydd wedi caniatáu i gamau gael eu cymryd ar unwaith yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf y cwmni.

Mae'r Cyngor yn cwrdd â'r cwmni heddiw (19 Tachwedd, 2018) a bydd yn ysgrifennu llythyrau at y staff a'r defnyddwyr gwasanaeth y mae'r sefyllfa'n yn effeithio arnynt.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Yn bwysicaf oll, rydym am roi sicrwydd i'r bobl hynny sy'n derbyn gwasanaeth, a'u teuluoedd, y mae cyhoeddiad Allied yn effeithio arnynt, y bydd eu gofal yn parhau.

“Rydym yn cwrdd â'r cwmni heddiw gyda'r bwriad o nodi oddeutu 80 aelod o staff sy'n darparu gofal cartref ar ran Allied i bobl yn Sir Gaerfyrddin, a'u trosglwyddo i gyflogaeth Cyngor Sir Caerfyrddin.

“Byddwn yn ysgrifennu at staff a defnyddwyr gwasanaethau heddiw i roi'r sicrwydd angenrheidiol.”

Ychwanegodd Jake Morgan, y Cyfarwyddwr Cymunedau: “Mae gennym gynlluniau wrth gefn cadarn ar waith sy'n golygu ein bod mewn sefyllfa i gynnig trosglwyddo cyflogaeth ar unwaith i'n darpariaeth fewnol bresennol ar gyfer unrhyw staff y mae hyn yn effeithio arnynt yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r aelodau hyn o staff yn brofiadol ac yn werthfawr iawn ac maent yn darparu gwasanaethau pwysig i bobl sy'n agored i niwed yn ein cymunedau a hoffwn gynnig sicrwydd bod eu cyflogaeth yn ddiogel.

“Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn Sir Benfro i sicrhau bod y gwasanaethau'n parhau dros y ffin sirol.”

Mae llythyrau'n debygol o gael eu hanfon yn ddiweddarach heddiw, ac mae cyfres o sesiynau galw heibio yn cael eu trefnu hefyd er mwyn darparu gwybodaeth.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhoi i bawb y mae'r mater hwn yn effeithio arnynt yn y dyddiau nesaf.