Rhowch wên ar wyneb rhywun y Nadolig hwn

9 diwrnod yn ôl

Mae ein hapêl Teganau flynyddol Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei hanterth ac yn derbyn teganau hyd at Noswyl Nadolig, fodd bynnag gorau po gyntaf yr ydym yn derbyn eich rhoddion er mwyn hwyluso gwaith y tîm.

Gofynnir i breswylwyr caredig Sir Gaerfyrddin sydd ag ychydig o arian sbâr i helpu i roi gwên ar wynebau plant a theuluoedd sydd mewn angen y Nadolig hwn.

Anogir preswylwyr ledled y Sir i helpu'r rhai sydd mewn angen drwy roi anrhegion, nwyddau ymolchi neu eitemau bwyd sy'n addas ar gyfer plant oed 0-16 y Nadolig hwn.

Gofynnir i'r bobl hynny sy'n ddigon caredig i gyfrannu at yr Apêl ddarparu anrhegion heb eu lapio er mwyn iddynt allu cael eu sortio'n hawdd gan ein tîm gweithgar.

Bydd yr anrhegion a gyfrannwyd yn cael eu rhoi i deuluoedd nad ydynt, am nifer o resymau, yn gallu dathlu'r Nadolig yn y ffordd y mae'r gweddill ohonom yn ei chymryd yn ganiataol.
Mae ysgolion, canolfannau teulu, gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr ieuenctid yn nodi'r rheiny sydd fwyaf angen cymorth.

Caiff staff y Cyngor gymorth gan wirfoddolwyr er mwyn didoli, lapio a dosbarthu teganau a hamperi yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens fod yr Apêl Teganau ac Anrhegion Nadolig yn tyfu mewn maint bob blwyddyn. "Mae'r nifer anhygoel o roddion rydym yn eu derbyn dros gyfnod prysur yr ŵyl bob blwyddyn o ganlyniad i'n trigolion hael ledled y sir. Prin y gallwn ni ddiolch digon am y rhoddion amrywiol sy'n addas i fabanod newydd-anedig yn ogystal â phobl yn eu harddegau.

Ar adeg o roi a derbyn anrhegion, hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'r holl fusnesau sy'n rhan o'r apêl am eu haelioni a'u cefnogaeth, yn enwedig Nolan, sydd wedi caniatáu i'r apêl gael ei chynnal ar ei safle yn Nhre Ioan."

Lleoliadau Biniau Casglu:

 • Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
 • Neuadd y Sir, Caerfyrddin
 • Banc Natwest, Caerfyrddin
 • Blas Myrddin, Parc Dewi Sant, Adeilad 2, Caerfyrddin
 • Bloc 1, Parc Myrddin, Caerfyrddin
 • Depo Cillefwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Tre Ioan, Caerfyrddin
 • Nant-y-ci, Caerfyrddin
 • Canolfan Addysg Gymunedol Llandeilo
 • Tesco Rhydaman
 • Neuadd y Dref, Rhydaman
 • Neuadd Pontyberem
 • Neuadd y Dref, Llanelli
 • Yr Hwb, Llanelli
 • Cathedral Hygiene, Uned 1, Dragon 24, Doc y Gogledd, Llanelli
 • Burns Pet Nutrition, Cydweli
 • Jennings Solicitors, Llanelli
 • Theatr y Ffwrnes, Llanelli
 • Yr Atom, Heol y Brenin, Caerfyrddin
 • Llyfrgell Llanelli
 • Llyfrgell Rhydaman
 • Llyfrgell Caerfyrddin
 • Canolfannau Hamdden: 
  Llanelli
  Caerfyrddin
  Rhydaman
  Castellnewydd Emlyn
  Llanymddyfri
  Sanclêr