Rhoi sylw i Gamdriniaeth yn Wythnos Genedlaethol Diogelu

164 diwrnod yn ôl

Oedolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drim neu eu hesgeuluso fydd canolbwynt Wythnos Genedlaethol Diogelu 2018 yng nghanolbarth a gorllewin Cymru rhwng 12 ac 16 Tachwedd.

Mae rhaglen eang yn cael ei chynnal ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys, gan gynnwys cynadleddau, digwyddiadau ymgysylltu a gweithdai.

Mae'r rhaglen wedi'i chydlynu gan CWMPAS a CYSUR, Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Eu nod fydd codi ymwybyddiaeth o wahanol fathau o gam-drin a chamfanteisio gan gynnwys camfanteisio'n droseddol, yn rhywiol ac yn ariannol, masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern.

Fel rhan o flaenoriaeth y bwrdd i ymgysylltu ag oedolion mewn perygl, bydd yn cynnal cynhadledd ranbarthol ddydd Iau, 15 Tachwedd yng Nghanolfan Haliwell, y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.

Yn ystod y digwyddiad bydd dau ddarn mawr o waith a wnaed gan y Bwrdd Diogelu dros y flwyddyn ddiwethaf yn cael eu lansio.

Hefyd, bydd anerchiadau gan nifer o siaradwyr uchel eu proffil gan gynnwys Barwnes Finlay, Dirprwy Lefarydd Tŷ'r Arglwyddi a Chadeirydd y Fforwm Galluedd Meddyliol Cenedlaethol, a Margaret Flynn, Cadeirydd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol.

I weld yr holl fanylion am raglen Wythnos Genedlaethol Diogelu 2018 yng nghanolbarth a gorllewin Cymru, ewch i:

 

 

Dyma'r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn Sir Gaerfyrddin:

Dydd Llun, 12 Tachwedd

Stondinau ac arddangosfeydd i staff rhwng 11am a 2pm yn yr Ystafell Bwrdd, Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin a fydd yn cynnwys negeseuon am ddiogelu oedolion a phlant ac Ymgyrch y Rhuban Gwyn, a'r gobaith yw cael cymorth timau chwaraeon lleol.

Dydd Mawrth, 13 Tachwedd

Cynhadledd Ieuenctid Sir Gaerfyrddin 2018

Ar agor i'r holl bobl ifanc rhwng 14 a 23 oed ym Mharc y Scarlets, rhwng 9.30am a 2pm. Eleni rydym wedi trefnu Cynhadledd Ieuenctid sy'n rhoi sylw i'n mater blaenoriaeth, sef ymgyrch 'Cwricwlwm i'n Paratoi ar gyfer Bywyd'. Mae pobl ifanc wedi nodi bod Cwricwlwm i'n Paratoi ar gyfer Bywyd yn fater pwysig gan eu bod yn credu nad oes ganddynt yr holl wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen i fyw'n annibynnol ar ôl addysg. Mae pobl ifanc yn dweud bod angen i'r system addysg wneud llawer mwy i'n paratoi ar gyfer bywyd ar ôl yr ysgol a'r coleg er mwyn ein helpu i dyfu i fod yn oedolion hapus ac iach.

Hefyd, bydd stondinau ac arddangosfeydd gwybodaeth yn ffreutur Ysbyty’r Tywysog Philip rhwng 12pm a 2pm. Bydd hyn hefyd yn cael cefnogaeth yr Adran Safonau Masnach er mwyn pwysleisio'r risgiau o ran camdriniaeth ariannol ymhlith henoed/oedolion mewn perygl.

Dydd Iau, 15 Tachwedd

Rydym wrth ein bodd bod cynhadledd flynyddol Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru, sef un o'n digwyddiadau blaenllaw, yn cael ei gynnal yn Sir Gaerfyrddin. Bydd yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Haliwell, 10am-3.30pm, ac mae'n dathlu llwyddiannau a chyflawniadau allweddol Bwrdd CWMPAS yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

 Bydd hyn yn cynnwys lansiad swyddogol dau ddarn mawr o waith; Dogfen Ganllaw Trothwyon y Bwrdd Diogelu Oedolion Rhanbarthol, a'r Cynllun Cyflawni a Strategaeth Ranbarthol ynghylch Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

Bydd y gynhadledd hefyd yn rhoi sylw i nifer o bynciau llosg o ran arferion presennol i ddiogelu oedolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drim a'u hesgeuluso, a hynny drwy gyfres o areithiau gan nifer o siaradwyr uchel eu proffil a gweithdai.