Penderfyniadau anodd wrth drafod cyllideb y flwyddyn nesaf

223 diwrnod yn ôl

Mae angen i Gyngor Sir Caerfyrddin sicrhau oddeutu £28 miliwn o arbedion effeithlonrwydd dros y tair blynedd nesaf.

Bydd Bwrdd Gweithredol y Cyngor yn dechrau trafodaethau ynghylch y gyllideb yn ei gyfarfod nesaf, gan ystyried amrywiaeth o gynigion a gyflwynwyd i helpu i fantoli'r cyfrifon.

Mae Sir Gaerfyrddin, fel cynghorau eraill yng Nghymru, yn wynebu gostyngiadau blynyddol yn ei gyllid gan Lywodraeth Cymru o flwyddyn i flwyddyn, ond hefyd yn gorfod cwrdd â chostau a galw cynyddol am wasanaethau.

Sicrhawyd dros £50 miliwn o arbedion yn y pum mlynedd diwethaf yn unig, ar adeg pan fo'r Cyngor yn parhau i fuddsoddi mewn ysgolion o'r radd flaenaf i blant, a chyfleusterau i gefnogi economi'r sir, yn arbennig i greu swyddi.

Yn ystod y misoedd nesaf, bydd pobl yn cael cyfle i gyflwyno sylwadau ar 27 o gynigion newydd yn ymwneud â gwasanaethau a fydd yn cael eu hystyried dros y tair blynedd nesaf. Mae hyn yn ychwanegol at yr arbedion rheoli mewnol o dros £5.5 miliwn y mae'n rhaid i swyddogion y cyngor eu cyflawni erbyn 2020.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: "Unwaith eto rydym wedi cael setliad amodol siomedig gan Lywodraeth Cymru, sydd yn ein rhoi mewn sefyllfa heriol iawn ac yn golygu bod penderfyniadau anodd yn ein hwynebu o ran mantoli'r cyfrifon ac anghenion ein cymunedau. 

"Yn unol â'r arfer, byddwn yn ystyried barn aelodau o'r cyhoedd fel rhan o ymgynghori helaeth ar gynigion, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i liniaru'r effaith ar wasanaethau rheng flaen. Mae hwn yn gyfle pwysig i bawb gymryd rhan ynddo.

"Yn y cefndir, mae ein swyddogion eisoes wedi gwneud arbedion effeithlonrwydd drwy wneud pethau'n wahanol - drwy adolygu'r hyn rydym yn ei wneud, sut rydym yn ei wneud, a beth y gallwn ei wella. Drwy wneud hyn, cafodd £16 miliwn o arbedion eu gwneud yn fewnol dros y tair blynedd diwethaf."

Bydd Aelodau'r Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod ar 19 Tachwedd yn Neuadd y Sir er mwyn dechrau trafodaethau ynghylch cyllideb y flwyddyn nesaf. Ar ôl iddynt ddod i gytundeb, bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn dechrau ar 20 Tachwedd.