Hyrwyddo Pentref Llesiant Llanelli i fuddsoddwyr byd-eang

242 diwrnod yn ôl

Bydd cynlluniau mawr ar gyfer Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd o'r radd flaenaf yn Llanelli yn cael eu harddangos yn fyd-eang er mwyn denu buddsoddiad rhyngwladol.

Mae Llywodraeth y DU wedi ychwanegu'r prosiect at ei chynllun Cyfleoedd Potensial Uchel gwerth biliynau o bunnoedd, sydd wedi'i gynllunio i sicrhau buddsoddiad mewn rhanbarthau a sectorau'r economi yn gyflym.

Mae hyn yn golygu y bydd y Pentref yn cael ei hyrwyddo mewn 108 o wledydd, gan helpu i godi proffil byd-eang y datblygiad y rhagwelir eisoes y bydd yn creu oddeutu 2,000 o swyddi ac yn rhoi hwb o £467 miliwn i'r economi leol.

Cyhoeddwyd y newyddion gan Dr Liam Fox AS, yr Ysgrifennydd dros Fasnach Ryngwladol a Llywydd y Bwrdd Masnach, sy'n dod ag arweinwyr busnes blaenllaw o bob rhan o'r DU ynghyd i hyrwyddo prosiectau gorau'r wlad.

Wrth gyfuno gwaith ymchwil uwch a chyfleusterau datblygu busnes ym maes gwyddor bywyd â chanolfan hamdden o'r radd flaenaf, tai gofal ychwanegol a gofal nyrsio, bydd Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd Llanelli ymhlith y datblygiadau cyntaf o'i fath.

Mae prosiect y Pentref, sydd wedi'i gynllunio ar gyfer un o'r safleoedd yn Llynnoedd Delta, yn cael ei arwain gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Mae ychwanegu prosiect y Pentref at gynllun Cyfleoedd Potensial Uchel Llywodraeth y DU yn dweud llawer am ansawdd a hyfywedd y datblygiad arfaethedig.

"Mae natur arloesol y prosiect sy'n torri tir newydd yn golygu bod eisoes ddiddordeb rhyngwladol sylweddol yn y Pentref, ond bydd y newyddion hyn yn codi proffil y datblygiad hwn ymhellach ledled y byd, gan helpu i ddenu mwy fyth o ddiddordeb yn y gymuned fusnes.

"Mae hyrwyddo'r datblygiad mewn 108 o wledydd yn llwyddiant mawr i'r Pentref. Bydd yn helpu i roi Llanelli, Sir Gaerfyrddin a Dinas Ranbarth Bae Abertawe ar y map fel canolfan ragoriaeth fyd-eang ar gyfer arloesi ym maes gwyddor bywyd a llesiant.

Gyda chefnogaeth Byrddau Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Abertawe Bro Morgannwg, bydd y Pentref yn cael ei ariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe - buddsoddiad o £1.3 biliwn mewn 11 prosiect trawsnewidiol ledled de-orllewin Cymru

Bydd cais cynllunio amlinellol ar gyfer y datblygiad yn cael ei ystyried i'w gymeradwyo ym mis Ionawr, a disgwylir i'r gwaith adeiladu hefyd ddechrau ar y safle yn 2019.

Ymysg y datblygiadau eraill a gynllunnir ar gyfer y Pentref y mae Gwesty Llesiant, er mwyn ateb y galw o ran twristiaeth llesiant, ynghyd â llecynnau wedi'u tirlunio ar gyfer cerdded a beicio, ardal chwarae i blant a mannau ar gyfer y celfyddydau perfformio awyr agored.

Dywedodd y Cynghorydd Dole: "Disgwylir i gam cyntaf prosiect y Pentref fod yn barod yn 2021, a disgwylir i'r prosiect cyffredinol gael ei gwblhau erbyn 2023.

"Bydd cydweithio â darparwyr addysg ledled Dinas Ranbarth Bae Abertawe yn canolbwyntio ar gyfleoedd hyfforddi ar gyfer swyddi ar bob lefel yn y Pentref, gan helpu i sicrhau bod budd y cymunedau lleol wrth wraidd y prosiect.

"Y gobaith yw y bydd Cyd-bwyllgor y Fargen Ddinesig yn cymeradwyo'r achos busnes o ran y £40 miliwn o gyllid y Fargen Ddinesig ar gyfer y Pentref yr wythnos nesaf. Wedyn rydym yn gobeithio y bydd y llywodraethau yn rhyddhau'r cyllid yn gyflym er mwyn i ni symud ymlaen o ran y datblygiad hir-ddisgwyliedig hwn, sydd eisoes yn denu diddordeb rhyngwladol."