Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu

69 diwrnod yn ôl

Mae bod yn rhan o deulu cariadus yn rhywbeth y mae'r rhan fwyaf o blant yn ei gymryd yn ganiataol. Fodd bynnag, mae o hyd plant yn Sir Gaerfyrddin sy'n chwilio am eu cartrefi eu hunain.

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (Hydref 15-21), gofynnir i bobl ystyried agor eu cartrefi a'u calonnau i'r rheiny sy'n aros am deulu.

Cynhelir noson wybodaeth yn Yr Atom, 18 Heol y Brenin, Caerfyrddin, ddydd Gwener, 19 Hydref o 6pm-7.30pm.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: "Mae hwn yn gyfle gwych i ddarpar fabwysiadwyr gael rhagor o wybodaeth am y broses o fabwysiadu plant yn y sir sy'n aros am gael cartrefi cariadus, parhaol a sefydlog. Bydd hefyd yn gyfle i gwrdd â darpar fabwysiadwyr eraill."

Mae gan Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru dimoedd mabwysiadu sy'n cynnwys pedwar awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Ei nod yw sicrhau bod plant yn tyfu i fyny yn rhan o deulu parhaol a chariadus nes y byddant yn oedolion.

Mae adrannau gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Caerfyrddin yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ac adnoddau i helpu teuluoedd i ofalu am eu plant ond, os nad yw hyn yn bosibl, mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu yn dod o hyd i deuluoedd eraill parhaol.

Yn y flwyddyn ddiwethaf (2017-18), cymeradwywyd 29 o fabwysiadwyr - mae'r rhain yn cynnwys parau priod, parau di-briod, pobl sengl a pharau o'r un rhyw - ond mae angen rhagor o fabwysiadwyr o hyd gan fod y galw am leoliadau mabwysiadu wedi cynyddu eleni.

  • I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.mabwysiaducgcymru.org.uk
    Gallwch hefyd ddilyn Gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru ar Twitter @adoptmw_wales