Llifogydd gwaethaf Sir Gâr ers mwy na 30 mlynedd

341 diwrnod yn ôl

Mae timau Cyngor Sir Caerfyrddin yn dal i weithio rownd y cloc i helpu cymunedau a busnesau yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd gwaethaf yn y sir ers mwy na 30 mlynedd.

Mae llifogydd ar raddfa eang mewn sawl rhan o’r sir, ac ymhlith yr ardaloedd a drawyd waethaf mae Caerfyrddin, Castellnewydd Emlyn, Llanybydder, Llandeilo a Phont-tyweli/Llandysul, wrth i nifer o afonydd godi dros eu glannau.

Yng Nghaerfyrddin, cododd lefel afon Tywi uwchlaw’r amddiffynfeydd llifogydd am y tro cyntaf yn eu hanes.

Mae cartrefi a busnesau ledled yr ardal wedi dioddef yn sgil y llifogydd. Gorfu i rai trigolion adael eu cartrefi a daethpwyd o hyd i lety iddynt. Mae miloedd o fagiau tywod wedi cael eu defnyddio.

Mae criwiau’r Cyngor wedi bod yn gweithio ddydd a nos i gynorthwyo’r gwasanaethau brys, a bellach byddant yn canolbwyntio ar glirio’r llanast ac ailagor ffyrdd ar sail blaenoriaeth, ynghyd â helpu cymunedau yn gyffredinol.

Parhau â’u galwadau wnaeth staff gofal cartref gan lwyddo i gyrraedd pob defnyddiwr gwasanaeth gyda chymorth gwirfoddolwyr a chriwiau argyfwng.

Mae cymorth tactegol wedi bod ar gael hefyd gydol yr amser i gefnogi’r gwaith cyfathrebu ac ymateb gweithredol.

Erbyn hyn mae’r dŵr yn cilio ac mae’r rhagolygon yn gwella, felly mae pawb yn hyderus fod y gwaethaf drosodd.

Wedi dweud hynny, mae’r Cyngor yn dal i annog pobl i ailystyried teithio ac i osgoi gyrru yn yr ardaloedd dan sylw, oni bai bod hynny’n gwbl angenrheidiol er mwyn helpu’r gwasanaethau a’r criwiau argyfwng i ymdrin â’r sefyllfa.

Dywedodd Stephen Pilliner, Pennaeth Trafnidiaeth a Pheirianneg: “Mae’r dŵr yn ein hafonydd wedi codi i lefel na welwyd mo’i thebyg o’r blaen, a dyma’r llifogydd gwaethaf yn Sir Gâr ers dros 30 o flynyddoedd.

“Rydym wedi cydweithio’n agos â Chyfoeth Naturiol Cymru, Heddlu Dyfed-Powys, a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru dros y ddau ddiwrnod diwethaf i ymateb i’r sefyllfa. Fodd bynnag mewn llawer o ardaloedd roedd llif y dŵr yn ormod i’r amddiffynfeydd ymdopi ag ef.

“Byddwn yn parhau i neilltuo adnoddau ychwanegol i gefnogi cymunedau a chlirio ffyrdd mewn mannau lle mae’r dŵr wedi cilio bellach.

“Rydym yn gwneud popeth yn ein gallu, ond yn gobeithio y bydd pobl yn deall bod ein hadnoddau dan wasgfa. Felly rydym yn gofyn am gydweithrediad trigolion a gyrwyr wrth i ni ddelio â’r llifogydd sy’n weddill ac effaith y llifogydd ar ardaloedd lle mae’r dŵr wedi cilio.

“Gofynnwn i bobl yn yr ardaloedd lle mae llifogydd sicrhau bod eu cymdogion yn iawn, ynghyd â phobl fregus eraill yn eu cymunedau.”

  • Dylai unrhyw un sydd angen cymorth ffonio llinell argyfwng tu allan i oriau y Cyngor 0300 333 2222
  • Bydd y diweddaraf ar gael ar Newyddion, Facebook a Twitter y Cyngor drwy gydol y dydd