Hoelio Sylw ar Gaerfyrddin - Dydd Sadwrn y Busnesau Bach

16 diwrnod yn ôl

Bydd busnesau bach yng Nghaerfyrddin yn cael sylw pan fydd taith bws Dydd Sadwrn y Busnesau Bach yn cyrraedd y dref.

Mae Dydd Sadwrn y Busnesau Bach yn ymgyrch genedlaethol i gefnogi a hyrwyddo'r 5.7 miliwn o fusnesau bach sydd yn y DU, ac mae'r tîm wedi cyhoeddi y bydd yn ymweld â'r dref fel rhan o'i daith genedlaethol.

Bydd y bws yn teithio i 30 lle yn unig ar y diwrnodau sy'n arwain at Ddydd Sadwrn y Busnesau Bach ar 1 Rhagfyr, a Chaerfyrddin yw un o'r lleoedd hynny.

Bydd y bws yn aros yn y Clos Mawr rhwng 10am a 2pm ddydd Iau, 15 Tachwedd, ac anogir busnesau lleol i fanteisio ar y cyfle hwn.

Yn ogystal â chynnig sesiynau mentora am ddim, gall hyd at 20 busnes bach ym mhob ardal wneud cais i fod yn 'Fusnes Partner'. Byddant yn cael lle i arddangos eu busnesau i'r cyhoedd sy'n mynd heibio a byddant yn cael sylw ar sianeli cyfryngau cymdeithasol yr ymgyrch.

Gyda'r nod o hoelio sylw ar y busnesau bach gorau yn y DU, bydd yr ymgyrch yn cynnwys cyfres o gyfweliadau ar ei 'Soffa Las' arbennig, lle bydd busnesau bach, entrepreneuriaid a phobl leol arweiniol yn gallu rhannu hanesion eu busnesau neu eu hardaloedd lleol â chynulleidfa fyw drwy Facebook.

Mae'r Cyngor yn cefnogi'r ymgyrch ac mae'n falch iawn bod Caerfyrddin wedi'i dewis ar gyfer y daith bws. Bydd tîm datblygu economaidd y Cyngor yno ar y diwrnod i gynnig cyngor ynghylch y grantiau amrywiol sydd ar gael i helpu busnesau lleol.

Bydd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole, sy'n gyfrifol am ddatblygu economaidd, hefyd yn dod i siarad ar y 'Soffa Las'.

Dywedodd: "Yma yn Sir Gaerfyrddin mae gennym nifer fawr iawn o fusnesau bach llwyddiannus a blaengar ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi busnesau newydd a busnesau presennol, gan helpu i greu swyddi a gwella'r economi leol.

"Rwy'n annog busnesau lleol i gymryd rhan yn ymgyrch Dydd Sadwrn y Busnesau Bach a chofrestru nawr er mwyn elwa ar y daith bws pan fydd yn cyrraedd y dref."

Dywedodd Michelle Owens MBE, Cyfarwyddwr Dydd Sadwrn y Busnesau Bach: "O Benbedw i Belfast, Glasgow i Gaerfyrddin, bydd bws Dydd Sadwrn y Busnesau Bach yn teithio ledled y wlad i ddathlu'r busnesau ardderchog sy'n tyfu yn y DU a hoelio sylw ar eu llwyddiant. Mae'r daith hon yn ffordd i ni roi rhywbeth yn ôl i'r busnesau sydd wrth galon cymunedau - drwy eu dathlu, eu hyrwyddo, gwrando arnynt a rhoi cyfle iddynt gael eu mentora. Nid yn unig i fusnesau bach y mae'r daith, mae croeso i bawb gymryd ychydig o amser i werthfawrogi'r effaith bellgyrhaeddol y mae busnesau bach yn ei chael ar eu cymuned."

Mae'r daith fws yn dilyn lansiad diweddar Small Biz 100 yn y DU - sef dathlu'r busnesau bach gorau ledled y DU yn 2018. Mae'n cynnwys Tea Traders o Gaerfyrddin, siop de arbenigol sy'n cynnig dewis helaeth o'i the dail rhydd ei hun, yn ogystal â choffi o safon, cacennau ffres, byrbrydau ac anrhegion. Hefyd ymysg y 100 y mae Spiffy ym Maes Nott, siop anrhegion ymlaciol sy'n gwerthu nwyddau i helpu eu cwsmeriaid i fyw bywyd hapusach a mwy cyflawn.

Dywedodd Paul Raven o Tea Traders: "Byddwn yn mynd o amgylch y dref ar 15 Tachwedd i roi blas ar ein te am ddim, yn ogystal â chymryd rhan yn y gweithgareddau ar y bws. Mae gan yr ymgyrch hon fuddion enfawr ac mae'n ffordd wych o arddangos busnesau arbenigol ac annibynnol a chodi ymwybyddiaeth y siopwyr o'r hyn rydym yn gallu ei gynnig yn ogystal â sicrhau ein bod yn cael sylw yn y dref."

Gall busnesau bach archebu lle yn y sesiynau mentora yn ystod y daith fws ar wefan Dydd Sadwrn y Busnesau Bach smallbusinesssaturday.com