Dweud eich dweud ynghylch dwy ysgol newydd yng Nghydweli

17 diwrnod yn ôl

Mae'r ymgynghori ynghylch dwy ysgol newydd yng Nghydweli wedi dechrau.

Gofynnir i bobl leisio eu barn dros y pedair wythnos nesaf ynglŷn â'r bwriad i godi adeiladau newydd ar gyfer Ysgol Gymraeg Gwenllian ac Ysgol y Castell.

Nid yw adeiladau presennol yr ysgolion yn cydymffurfio â safonau Llywodraeth Cymru o ran y cyfleusterau addysgu a'r adnoddau y maent yn eu cynnig.

Byddai adeiladau arfaethedig yr ysgolion, a fyddai'n fodern ac o'r safon flaenaf, yn ateb y galw am addysg yn yr ardal yn ogystal â darparu amgylchedd a chyfleusterau i'r staff a'r disgyblion sy'n addas ar gyfer dysgu ac addysgu yn yr 21ain Ganrif.

Disgwylir y bydd cais cynllunio ffurfiol yn cael ei gyflwyno yn dilyn y cyfnod ymgynghori sy'n dechrau o 31 Hydref tan 28 Tachwedd. Bydd yr adborth o'r ymgynghoriad yn ffurfio rhan o'r broses gynllunio.

Byddai'r buddsoddiad mawr hwn yn rhan o Raglen Moderneiddio Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin, a gaiff ei hariannu ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Byddai'r adeiladau ysgol newydd hyn yn darparu cyfleusterau addas ar gyfer addysg yn yr 21ain Ganrif”.

I weld yr holl luniadau, adroddiadau a dogfennau cymerwch rhan yn yr ymgynghoriad ar-lein

Bydd copïau caled a chyfleusterau cyfrifiadur i weld y wybodaeth hefyd ar gael yn Llyfrgelloedd Cydweli a Llanelli yn ystod y cyfnod hwn, lle gwahoddir ymgyngoreion i gynnig eu sylwadau.