Cymorth i fusensau a effeithiwyd gan y llifogydd

311 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gwneud ei orau glas i helpu busnesau a effeithiwyd gan y llifogydd dros y penwythnos.

Mae wyth tîm o adran adfywio'r cyngor wedi bod allan yn ymweld â busnesau ledled y sir i gynnig cyngor a chymorth os oes eu hangen.

Aethant i ymweld â dros 120 o fusnesau ddydd Llun (15 Hydref) mewn ardaloedd megis canol tref Caerfyrddin, Pen-sarn, Abergwili, Nantgaredig, Llanybydder, Llanbedr Pont Steffan, Pont-tyweli a Chastellnewydd Emlyn.

Hefyd, roeddent wedi ymweld â Llanelli, Capel Dewi, Tre Ioan, Llandeilo, Llanymddyfri, y Garnant a Dryslwyn.

Bellach, mae swyddogion y cyngor yn cysylltu â'r busnesau hynny unwaith eto, gan weithredu ynghylch eu pryderon a chysylltu ag adrannau eraill y cyngor i fynd i'r afael â materion cyn gynted â phosibl.

Mae dros 40 o fusnesau yn Sir Gaerfyrddin eisoes yn cael cymorth.

Hefyd, mae cronfa gyllid ar gael gan y cyngor i helpu busnesau yn y sir a effeithiwyd gan y llifogydd. Bydd manylion a gwybodaeth ynghylch sut y gall busnesau wneud cais am gyllid yn cael eu cadarnhau dros y dyddiau nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae swyddogion y cyngor mewn nifer o adrannau wedi bod yn gweithio ddydd a nos, ochr yn ochr ag asiantaethau allanol a'n partneriaid yn y gwasanaethau brys, i helpu trigolion a busnesau a effeithiwyd gan y llifogydd dros y penwythnos.

“Drwy gael cyswllt wyneb yn wyneb â busnesau, roedd modd inni nodi'n gyflym yr hyn y gallwn ei wneud i fynd i'r afael â'r holl faterion a godwyd yn y ffordd orau. Mae hyn eisoes wedi cynnwys cyfeirio busnesau at dîm yr amgylchedd ynghylch materion halogi, mynd i'r afael â phryderon ynghylch casglu gwastraff, a threfnu bod sgipiau a chawelli yn cael eu hanfon i'r ardaloedd a gafodd eu heffeithio'n wael gan y llifogydd er mwyn casglu carpedi a chelfi sydd wedi'u difetha, yn ogystal â gwastraff arall.

“Ond er y gwaith glanhau parhaus, mae Sir Gaerfyrddin ar agor am fusnes, ac mae trigolion a busnesau'r sir yn dangos llawer iawn o gadernid yn wyneb anawsterau.

“Byddwn yn annog pobl i barhau i gefnogi eu busnesau lleol tra ein bod yn helpu'r rheiny a gafodd eu heffeithio waethaf i ailgychwyn mor gyflym â phosibl.”

Mae staff priffyrdd, glanhau a sbwriel y cyngor wedi bod yn cael gwared â malurion a adawyd gan y llifddwr. Hefyd, mae wynebau ac ymylon yr holl ffyrdd, yn ogystal â'r pontydd, yr effeithiwyd arnynt yn cael eu harchwilio.

Mae swyddogion tai'r cyngor yn ymweld â chartrefi ledled y sir i helpu pobl â hawliadau yswiriant, mae cronfa galedi wedi'i sefydlu i'r trigolion sydd angen cymorth ariannol fwyaf, a cheisir rhyddhad ardrethi gan Lywodraeth Cymru.

Hefyd, mae ffurflen cymorth yn dilyn y llifogydd i drigolion a busnesau bellach ar gael.