Cymerwch ofal wrth i Storm Callum gyrraedd Sir Gaerfyrddin

66 diwrnod yn ôl

Disgwylir i law trwm a gwyntoedd cryfion darfu'n sylweddol ac achosi amodau ffyrdd anodd mewn rhannau helaeth o Gymru yn ystod dydd Gwener a dydd Sadwrn.

Mae pobl yn cael eu hannog i yrru'n ofalus a chymryd gofal arbennig ger arfordir Sir Gaerfyrddin.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd oren am law a disgwylir llifogydd sylweddol o ran dŵr arwyneb ac afonydd.

Mae rhybudd melyn am wynt hefyd wedi'i gyhoeddi, ac mae'n bosibl y bydd y gwynt yn hyrddio 45-60mya. Mae'r gwyntoedd yn debygol o greu tonnau mawr a gallai rhai mân lifogydd effeithio ar ardaloedd arfordirol ar adegau pan fydd y llanw'n uchel.

Mae'r gwynt yn debygol o achosi i ddail a changhennau ddisgyn ar y ffyrdd, a all rwystro draeniau a chynyddu llifogydd arwyneb lleol.

Mae timau Cyngor Sir Caerfyrddin yn barod i ymateb i'r amodau newidiol.

 • Mae gwaith cynnal a chadw ac adeiladu wedi'i atal, a dargyfeiriwyd criwiau i gynorthwyo gyda'r gwaith o glirio draeniau ac atal llifogydd
 • Mae'r criwiau yn aros galwad nes bod yr amodau'n gwella
 • Mae'r ysgubwyr wrthi'n clirio dail a malurion

 

Gall fod yn anodd i griwiau gyrraedd pob ardal o'r sir yn ystod cyfnodau hir o dywydd garw. Mae yna nifer o bethau y gall preswylwyr eu gwneud i helpu, a all wneud gwahaniaeth mawr i'r sefyllfa'n gyffredinol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Symud dail a chlirio malurion eraill o ddraeniau ac eiddo preifat
 • Archwilio draeniau ar eiddo preifat, a chlirio dail o gwteri strydoedd lle mae hynny'n bosibl a lle mae'n ddiogel gwneud hynny
 • Gosod bagiau tywod lle mae hynny'n angenrheidiol, ac wrth eiddo sy'n dueddol o gael llifogydd
 • Gyrru'n synhwyrol yn unol â'r tywydd ac amodau'r ffyrdd, a pheidio â gyrru mewn amodau tywydd gwael iawn
 • Gwneud yn siŵr fod cymdogion agored i niwed/oedrannus yn ddiogel

 

Byddwch yn ymwybodol, ac amddiffynnwch eich eiddo rhag llifogydd posibl:

 • Cadwch lygad ar ragolygon y tywydd a'r rhybuddion tywydd ar wefan y Swyddfa Dywydd
 • Cadwch lygad ar ganllawiau llifogydd a'r wybodaeth ddiweddaraf ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Os yw eich eiddo mewn perygl dybryd o lifogydd, ffoniwch 01267 234567 (neu 0300 333 2222 y tu allan i oriau) i holi ynglŷn â bagiau tywod. Wrth ddosbarthu bagiau tywod rhoddir blaenoriaeth i'r rheiny sydd eu hangen fwyaf, a chyflenwad cyfyngedig ohonynt sydd ar gael. Byddwn yn ymdrechu i ymateb i'r rhan fwyaf o geisiadau ond gall fod yna beth oedi, yn enwedig yn achos digwyddiadau ar raddfa fawr neu sydd wedi'u gwasgaru dros ardal eang.

 

Mewn argyfwng:

 • Os ydych mewn perygl dybryd, neu os oes llifogydd yn eich eiddo, ffoniwch y gwasanaethau brys ar 999