Ci bach dall yn cael ei adael mewn cae – apêl am wybodaeth

23 diwrnod yn ôl

Lansiwyd apêl am wybodaeth i ddod o hyd i'r person a adawodd gi bach dall yn y coed yn ardal Llanerch, Llanelli ddoe.

Galwyd ar wasanaeth warden cŵn Cyngor Sir Caerfyrddin ar ôl i'r ci bach gael ei ddarganfod gan aelod o'r cyhoedd.

Y gred yw ei fod tua 10 wythnos oed, ac mae ganddo gyflwr prin a elwir yn microphthalmia ac nid oes ganddo lygaid. Mae hefyd yn debygol o fod yn fyddar.

Mae'n cael gofal ar hyn o bryd gan un o wardeiniaid cŵn y cyngor sydd wedi edrych ar ei ôl dros nos.

Mae cartref maeth yn cael ei drefnu drwy'r sefydliadau y mae'r cyngor yn gweithio gyda hwy.

Mae Robert Williams, Prif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, yn rheoli'r gwasanaeth wardeniaid cŵn.

Dywedodd: “Roedd y ci wedi cael ei adael mewn coed yng Nghaeau Llanerch. Roedd un o'n wardeiniaid cŵn wedi ei gasglu a mynd ag ef at y milfeddyg. Wrth ystyried ei oedran a'i gyflwr roedd ein warden wedi mynd ag ef adref ac mae'n gofalu amdano hyd nes y gallwn drefnu cartref maeth addas.

“Roeddem yn bryderus bod cŵn bach eraill o'r un dorllwyth hefyd wedi cael eu gadael yn yr un cyflwr, felly rydym wedi ailymweld â'r ardal gyfan i weld a oedd unrhyw gŵn bach eraill wedi cael eu gadael, ond diolch byth nid oes unrhyw gŵn eraill wedi cael eu darganfod.”

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Mae hwn yn achos eithriadol o greulon, a hoffem wybod pwy allai fod wedi gwneud y fath beth.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Brendan, ein warden cŵn, sydd wedi mynd y tu hwnt i'w ddyletswyddau i ofalu am y ci bach dros nos.

“Er gwaethaf ei gyflwr prin, rydym yn gobeithio y bydd yn cael bywyd da gyda pherchennog newydd a fydd yn rhoi'r gofal a'r cymorth sydd ei angen arno.”

  • A oes gennych chi wybodaeth am bwy allai fod wedi gadael y ci bach? Ffoniwch 01267 234567 neu anfonwch neges e-bost at diogelurcyhoedd@sirgar.gov.uk