Cyfleusterau gwersylla newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre

385 diwrnod yn ôl

Mae cyfleusterau newydd wedi'u cyflwyno ym Mharc Gwledig Pen-bre i ddarparu ar gyfer y nifer cynyddol o deuluoedd sy'n mynd ar eu gwyliau i'r parc.

Mae'r wersyllfa, sy'n darparu ar gyfer carafanau teithio, cartrefi modur a phebyll yn ystod tymor yr haf, yn dod yn fwy poblogaidd bob blwyddyn.

Mae ffigurau newydd yn dangos bod nifer y bobl sy'n gwersylla wedi cynyddu 30%*, ac roedd pob lle yn llawn ar nifer o benwythnosau yn ystod yr haf hwn.

Mae nifer o nodweddion newydd ar gael yn y parc er mwyn darparu ar gyfer y nifer cynyddol o westeion sydd am fwynhau yn yr awyr agored, gan gynnwys bloc amwynderau newydd.

Mae'r bloc yn darparu toiledau i ddynion a menywod ar wahân yn ogystal â thoiled ac ystafell gawod ar gyfer teuluoedd, cyfleusterau toiled ac ystafell gawod i bobl anabl, a man golchi.

Hefyd, mae yna bwynt Elsan newydd sy'n golygu ei bod yn haws gwaredu gwastraff.

Mae hefyd 63 o leiniau gwersylla newydd â chysylltiadau trydan ar gyfer haf 2018, sy'n cynnwys socedi 16 amp a gwasanaethau sy'n cynnwys cyflenwad dŵr a phwyntiau gwastraff llwyd.

Dywedodd Louise Walters, y Cydgysylltydd Digwyddiadau a Llety: "Oherwydd nifer o ffactorau, gan gynnwys y tywydd braf a'n system archebu ar-lein a gyflwynwyd y llynedd, gwelwyd cynnydd o 33 y cant o ran lletya o gymharu â'r un cyfnod y llynedd, wrth i bob lle gael ei lenwi ar nifer o benwythnosau am y tro cyntaf erioed.

"Gwyliau banc wastad yw ein cyfnodau prysuraf ar y wersyllfa, ac rydym bob amser yn hysbysu bod y dyddiadau hyn yn cael eu llenwi ymhell ymlaen llaw, ond gan ein bod wedi cael tywydd gwych yn ystod yr haf, dyma fu'r sefyllfa am y rhan fwyaf o benwythnosau ers Pasg.

"Eleni am y tro cyntaf, rydym wedi gallu cynnig trydan ar leiniau gwersylla. Mae hyn wedi cael ei dreialu'n llwyddiannus iawn ers mis Ebrill a'r lleiniau hyn yn aml yw'r cyntaf i fynd.

"Mae'r bloc amwynderau newydd yn golygu ein bod yn gallu cynnig y profiad gorau posibl  yn ogystal ag ymdopi â'r galw cynyddol ar ein gwasanaethau. Rydym wedi cael ymateb cadarnhaol iawn i'r bloc, yn enwedig o ran yr ystafelloedd i bobl anabl, yr ystafelloedd teulu a'r man golchi newydd."

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros ddiwylliant, chwaraeon a thwristiaeth: "Mae'n braf gweld llwyddiant cynyddol Parc Gwledig Pen-bre, sydd wedi'i gydnabod fel cyrchfan o safon i ymwelwyr yng Nghymru. Rydym yn falch iawn i fuddsoddi mewn cyfleusterau newydd er mwyn gwella'r profiad ar gyfer ein gwesteion.

"Wrth gwrs, mae llwyddiant y parc yn golygu bod busnesau lleol hefyd yn elwa - mae pobl yn teithio milltiroedd i wersylla yn y parc, ond maent hefyd yn ymweld ag atyniadau lleol, siopau, bwytai, tafarndai a chaffis i wario eu harian.

"Yn ddi-os, mae Parc Gwledig Pen-bre wedi cyfrannu at ein ffigurau twristiaeth uchaf erioed, ond mae cenedlaethau o deuluoedd lleol hefyd yn dal i fwynhau'r parc. Mae'n lle gwych i dreulio amser gwerthfawr gyda'ch gilydd."

Mae Parc Gwledig Pen-bre yn darparu ar gyfer pob math o wersylla ac yn cynnwys 320 o leiniau porfa naturiol sydd â chysylltiad trydan neu heb drydan, yng nghanol 500 erw o goetir a pharc gwledig, wrth ymyl traeth tywodlyd wyth milltir o hyd.

I gael rhagor o wybodaeth, i weld beth sydd ar gael neu i archebu ar-lein, ewch i www.parcgwledigpenbre.cymru

*Mawrth-Gorffennaf 2017 o gymharu â Mawrth-Gorffennaf 2018