Nid yw'n rhy hwyr i ddysgu Cymraeg

81 diwrnod yn ôl

Nid y plant fydd yr unig rai yn dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi.

Mae oedolion yn cael cyfle i ddychwelyd i addysg drwy fynd i ddosbarth Cymraeg ar gyfer dysgwyr o bob lefel a fydd yn dechrau ledled y Sir o 24 Medi ymlaen.

Mae'r rhaglen newydd, sy'n cynnwys yr holl fanylion am gyrsiau gyda'r dydd a'r nos, ar gael ar-lein erbyn hyn: www.dysgucymraeg.cymru

Os hoffech chi gael blas ar gynnwys y cwrs cyn cofrestru, bydd sesiwn rhagflas undydd yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Addysg Gymunedol Llandeilo, Ddydd Gwener 14 Medi o 9.30-4pm a rhoddir sylw i hanfodion ynganu ac ymadroddion cyffredinol, defnyddiol.

Mae'r rhai hynny sy'n dychwelyd i lefel uwch yn gallu rhoi cynnig ar y Cwrs Cicio'r Cof , sydd ar gael ar yr un diwrnod. Bydd y cwrs hwn yn cynnig tair lefel wahanol - Mynediad, Sylfaen a Chanolradd. Y nod yw rhoi sylw i'r gwaith a gwblhawyd yn y flwyddyn flaenorol, yn barod ar gyfer y tymor sydd i ddod.

Cost y sesiynau rhagflas a'r Cwrs Cicio'r Cof yw £8.

Gallwch naill ai ffonio i gael asesiad cyflym neu ymuno i weld pa lefel sydd orau ar eich cyfer chi.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Addysg: "Rydym yn cynnig llu o gyrsiau gwahanol ledled y sir sy'n addas ar gyfer pob lefel, boed yn ddysgwyr neu'n ddysgwr mwy profiadol. Felly, pa un a ydych am ddysgu Cymraeg er mwyn helpu eich plant i fod yn ddwyieithog, i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith neu am unrhyw reswm arall, dewch i gael rhagor o wybodaeth yn ein sesiwn rhagflas - mae'n siŵr y cewch chi Groeso Cynnes!"

Bydd y tîm Dysgu Cymraeg Sir Gâr mas ar strydoedd Caerfyrddin, Llanelli, Rhydaman a Llandeilo yn yr wythnosau nesaf, felly galwch heibio i gael rhagor o wybodaeth. Mae'r dyddiadau ar gael ar dudalen Facebook 'Dysgu Cymraeg Sir Gâr' www.facebook.com/ciosirgar  a hefyd ar Twitter @LearnCymraegSG.

Mae asesiadau ffôn bellach ar gael, anfonwch e-bost at learnwelsh@sirgar.gov.uk i drefnu apwyntiad.

I gofrestru neu i gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau a'r lleoliad agosaf i chi, ewch i  www.dysgucymraeg.cymru