Cynlluniau Ysgol Dewi Sant yn symud yn eu blaenau

377 diwrnod yn ôl

Mae cynlluniau i adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd yn Llanelli, a fyddai'n costio £9 miliwn, wedi cymryd cam ymlaen yn dilyn y newyddion bod cais am faes pentref ar gyfer y safle arfaethedig wedi'i wrthod.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnig adeiladu ysgol newydd ar gaeau Llanerch, ond heriodd gwrthwynebwyr y cynllun drwy geisio sicrhau bod y caeau'n cael eu dynodi'n faes pentref.

Yr wythnos yma, yn unol â chanfyddiadau adroddiad yr arolygiaeth  annibynnol, sydd wedi'i rannu â'r ddau barti, penderfynwyd gwrthod y cais am faes pentref.

Mae'r penderfyniad yn amodol ar y gweithdrefnau galw i mewn arferol.

Mae'n golygu bod y Cyngor bellach yn gallu bwrw ymlaen â'i gais cynllunio ar gyfer yr ysgol ddeulawr.

Mae'r Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg, wedi croesawu'r newyddion.

“Dyma'r canlyniad roeddwn yn gobeithio ei gael," meddai. “Gallwn bellach symud ymlaen â'n cynlluniau i greu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Dewi Sant, a fydd o fudd i addysg Gymraeg yn Llanelli yn ei chyfanrwydd.

“Mae hon yn ysgol â blaenoriaeth uchel i ni gan nad yw'r adeiladau presennol yn addas i'r diben ac nid ydynt yn bodloni'r safonau yr ydym am eu sicrhau ar gyfer ein disgyblion a'n staff addysgu.

“Rydym wrth ein bodd â'r newyddion hyn.”

Os caiff ei chymeradwyo gan Bwyllgor Cynllunio y Cyngor, bydd yr ysgol Gymraeg newydd yn Sir Gaerfyrddin, a fyddai'n costio £9.1 miliwn, yn cynnig lleoedd i 420 o ddisgyblion cynradd a 60 o ddisgyblion meithrin.

Byddai'r ysgol wedi'i hadeiladu dros ddau lawr ag ystafelloedd dosbarth mwy o faint â chyfleusterau TG integredig, neuadd amlbwrpas a darpariaeth arbenigol ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Hefyd cynigir y bydd yr ysgol newydd yn rhoi buddion i'r gymuned, gan gynnwys meysydd chwaraeon amlddefnydd a maes parcio oddi ar y safle ar gyfer yr ysgol a'r gymuned.

Mae'r cais yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd ym mis Medi a mis Hydref y llynedd.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, gyda chymorth Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, wedi buddsoddi mwy na £250 miliwn mewn adeiladu ysgolion newydd ac adnewyddu ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin, ac mae rhagor o gynlluniau ar y gweill.

Hyd yn hyn, mae 10 ysgol gynradd newydd a dwy ysgol uwchradd newydd wedi cael eu hadeiladu, ac mae estyniadau a gwaith adnewyddu mawr wedi cael eu gwneud mewn 38 o ysgolion cynradd ac 13 o ysgolion uwchradd eraill.